THỜI KHOÁ BIỂU SÁNG VÀ CHIỀU LẦN 7 THỰC HIỆN TỪ THỨ 2, NGÀY 20/02/2023

Cập nhật: 20/02/2023
Cỡ chữ

 
 Lớp10A1  
   Có tác dụng từ ngày 20/02/2023 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTToánTCĐSinh họcSinh họcHĐ TN HN
2Hóa họcToánToánTin họcVật lýGDQP
3Hóa họcNgữ VănToánLịch sửThể dụcGDĐP
4Vật lýHóa họcNgữ VănLịch sửNgoại ngữNgoại ngữ
5Vật lýTin họcThể dụcNgoại ngữNgữ VănSHTT
Buổi chiều     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 Vật lýVật lý ToánNgoại ngữ
2 ToánHóa học Sinh họcHóa học
       
   Lớp10A2  
   Có tác dụng từ ngày 20/02/2023 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTNgữ VănThể dụcToánTCĐNgoại ngữ
2Hóa họcNgữ VănLịch sửToánSinh họcThể dục
3Hóa họcTin họcNgữ VănHĐ TN HNNgoại ngữSinh học
4Tin họcVật lýHóa họcVật lýNgoại ngữGDĐP
5ToánVật lýToánGDQPLịch sửSHTT
Buổi chiều     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 ToánVật lý Vật lýHóa học
2 Hóa họcSinh học Ngoại ngữToán
       
   Lớp10A3  
   Có tác dụng từ ngày 20/02/2023 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTLịch sửVật lýNgữ VănHóa họcGDQP
2Tin họcNgoại ngữVật lýVật lýThể dụcSinh học
3ToánNgữ VănHóa họcNgoại ngữToánTin học
4Hóa họcSinh họcThể dụcNgoại ngữToánLịch sử
5HĐ TN HNGDĐPNgữ VănToánTCĐSHTT
Buổi chiều     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 Hóa họcVật lý ToánSinh học
2 Ngoại ngữToán Vật lýHóa học
       
   Lớp10A4  
   Có tác dụng từ ngày 20/02/2023 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTThể dụcLịch sửGDQPVật lýSinh học
2TCĐGDĐPVật lýNgoại ngữTin họcTin học
3ToánHóa họcSinh họcToánNgữ VănThể dục
4Vật lýHóa họcNgữ VănToánNgoại ngữToán
5Ngữ VănLịch sửHĐ TN HNHóa họcNgoại ngữSHTT
Buổi chiều     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 ToánVật lý Vật lýNgoại ngữ
2 Sinh họcHóa học Hóa họcToán
       
   Lớp10A5  
   Có tác dụng từ ngày 20/02/2023 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTNgoại ngữNgữ VănToánToánThể dục
2Lịch sửLịch sửNgữ VănTin họcToánHóa học
3Vật lýGDQPVật lýTCĐNgữ VănVật lý
4ToánGDĐPHóa họcHóa họcTin họcSinh học
5Sinh họcThể dụcHĐ TN HNNgoại ngữNgoại ngữSHTT
Buổi chiều     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 Hóa họcToán Ngoại ngữVật lý
2 ToánVật lý Sinh họcHóa học
       
   Lớp10A6  
   Có tác dụng từ ngày 20/02/2023 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTToánNgữ VănTin họcNgoại ngữSinh học
2ToánNgữ VănToánNgữ VănGDQPLịch sử
3Ngoại ngữSinh họcToánHóa họcGDĐPHóa học
4Ngoại ngữVật lýHóa họcLịch sửThể dụcThể dục
5Vật lýVật lýHĐ TN HNTCĐTin họcSHTT
Buổi chiều     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 ToánVật lý Vật lýHóa học
2 Ngoại ngữNgoại ngữ ToánSinh học
       
   Lớp10A7  
   Có tác dụng từ ngày 20/02/2023 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTGDQPSinh họcVật lýHóa họcNgoại ngữ
2Hóa họcThể dụcLịch sửHĐ TN HNNgữ VănVật lý
3Ngữ VănTin họcToánNgoại ngữNgoại ngữToán
4ToánSinh họcTCĐGDĐPNgữ VănLịch sử
5Vật lýHóa họcTin họcToánThể dụcSHTT
Buổi chiều     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 Sinh họcHóa học Ngoại ngữToán
2 Ngoại ngữVật lý ToánVật lý
       
   Lớp10A8  
   Có tác dụng từ ngày 20/02/2023 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTVật lýNgoại ngữVật lýNgữ VănHóa học
2ToánGDQPThể dụcVật lýNgữ VănSinh học
3ToánThể dụcNgữ VănLịch sửNgoại ngữToán
4TCĐLịch sửSinh họcNgoại ngữGDĐPToán
5Tin họcTin họcHóa họcHóa họcHĐ TN HNSHTT
Buổi chiều     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 Vật lýNgoại ngữ Sinh họcToán
2 Hóa họcToán Ngoại ngữVật lý
       
   Lớp10D1  
   Có tác dụng từ ngày 20/02/2023 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTNgữ VănToánToánGDCDGDĐP
2Ngữ VănGDCDĐịa lýGDCDTCĐNgoại ngữ
3Ngữ VănNgoại ngữKTNNThể dụcToánLịch sử
4Lịch sửNgoại ngữVật lýVật lýToánNgữ Văn
5HĐ TN HNĐịa lýThể dụcGDQPKTNNSHTT
Buổi chiều     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 Ngoại ngữToán Ngoại ngữ 
2 ToánNgữ Văn Ngữ Văn 
       
   Lớp10D2  
   Có tác dụng từ ngày 20/02/2023 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTNgoại ngữĐịa lýLịch sửGDĐPTCĐ
2Vật lýToánHĐ TN HNVật lýKTNNNgoại ngữ
3Lịch sửGDQPNgữ VănGDCDGDCDNgữ Văn
4ToánGDCDNgữ VănĐịa lýNgoại ngữToán
5ToánThể dụcKTNNThể dụcNgữ VănSHTT
Buổi chiều     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 Ngữ VănNgữ Văn  Toán
2 ToánNgoại ngữ  Ngoại ngữ
       
   Lớp10D3  
   Có tác dụng từ ngày 20/02/2023 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTĐịa lýThể dụcVật lýNgoại ngữĐịa lý
2Ngữ VănVật lýGDCDLịch sửNgoại ngữToán
3Ngữ VănLịch sửHĐ TN HNGDCDThể dụcNgữ Văn
4GDCDNgoại ngữKTNNToánGDQPKTNN
5GDĐPTCĐToánToánNgữ VănSHTT
Buổi chiều     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 Ngữ VănToán  Ngoại ngữ
2 ToánNgoại ngữ  Ngữ Văn
       
   Lớp10D4  
   Có tác dụng từ ngày 20/02/2023 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTNgữ VănĐịa lýNgữ VănGDQPNgoại ngữ
2ToánNgữ VănLịch sửNgữ VănĐịa lýToán
3GDCDNgoại ngữThể dụcĐịa lýNgoại ngữKTNN
4HĐ TN HNVật lýToánVật lýKTNNThể dục
5GDĐPGDCDToánLịch sửTCĐSHTT
Buổi chiều     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 Ngữ VănNgoại ngữ Toán 
2 ToánNgữ Văn Ngoại ngữ 
3      
       
   Lớp10D5  
   Có tác dụng từ ngày 20/02/2023 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTĐịa lýNgữ VănĐịa lýNgoại ngữLịch sử
2Lịch sửThể dụcHĐ TN HNNgữ VănVật lýVật lý
3Ngoại ngữKTNNGDQPGDĐPNgữ VănThể dục
4Địa lýTCĐToánToánGDCDNgữ Văn
5GDCDNgoại ngữToánToánKTNNSHTT
Buổi chiều     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 Ngữ Văn Toán Toán
2 Ngoại ngữ Ngữ Văn Ngoại ngữ
3      
       
   Lớp10D6  
   Có tác dụng từ ngày 20/02/2023 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTToánLịch sửTCĐNgoại ngữToán
2Vật lýHĐ TN HNThể dụcNgoại ngữNgoại ngữToán
3Địa lýGDCDKTNNLịch sửNgữ VănĐịa lý
4Ngữ VănNgữ VănGDQPThể dụcNgữ VănGDĐP
5Vật lýKTNNToánĐịa lýGDCDSHTT
Buổi chiều     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 Ngoại ngữ  Ngữ VănNgoại ngữ
2 Ngữ Văn  ToánToán
       
   Lớp10D7  
   Có tác dụng từ ngày 20/02/2023 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTNgoại ngữKTNNGDCDThể dụcLịch sử
2Ngoại ngữTCĐNgữ VănHĐ TN HNVật lýĐịa lý
3Lịch sửThể dụcVật lýNgoại ngữKTNNNgữ Văn
4GDĐPNgữ VănToánToánĐịa lýGDCD
5Địa lýNgữ VănToánToánGDQPSHTT
Buổi chiều     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 ToánNgoại ngữ Ngữ Văn 
2 Ngoại ngữNgữ Văn Toán 
       
   Lớp10D8  
   Có tác dụng từ ngày 20/02/2023 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTGDCDGDQPKTNNVật lýThể dục
2Ngoại ngữĐịa lýGDCDThể dụcTCĐNgoại ngữ
3Ngoại ngữNgữ VănToánVật lýToánLịch sử
4Ngữ VănKTNNToánĐịa lýHĐ TN HNĐịa lý
5Lịch sửGDĐPNgữ VănToánNgữ VănSHTT
Buổi chiều     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 Ngoại ngữToán Toán 
2 Ngữ VănNgữ Văn Ngoại ngữ 
       
   Lớp11A1  
   Có tác dụng từ ngày 20/02/2023 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTSinh họcNgoại ngữNgữ VănThể dụcNgữ Văn
2ToánĐịa lýKTCNKTCNNgoại ngữNgữ Văn
3ToánVật lýHóa họcNgoại ngữTin họcGDQP
4Lịch sửTCĐHóa họcToánToánThể dục
5 GDCD Vật lý Tin học
Buổi chiều     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1Nghề PTHóa họcNgoại ngữ Sinh họcToán
2 Vật lýVật lý ToánHóa học
       
   Lớp11A2  
   Có tác dụng từ ngày 20/02/2023 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTNgoại ngữThể dụcTin họcToánKTCN
2Hóa họcNgoại ngữTin họcHóa họcToánNgữ Văn
3ToánNgữ VănVật lýToánGDCDVật lý
4Ngữ VănLịch sửKTCNNgoại ngữGDQPĐịa lý
5 Thể dục Sinh học TCĐ
Buổi chiều     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 Vật lýNgoại ngữNghề PTToánHóa học
2 Hóa họcToán Vật lýSinh học
       
   Lớp11A3  
   Có tác dụng từ ngày 20/02/2023 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTNgữ VănHóa họcKTCNNgữ VănToán
2ToánNgoại ngữTin họcHóa họcKTCNToán
3ToánTin họcNgữ VănThể dụcNgoại ngữTCĐ
4Địa lýVật lýGDQPNgoại ngữLịch sửSinh học
5 Vật lý GDCD Thể dục
Buổi chiều     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 Hóa họcVật lýNghề PTNgoại ngữSinh học
2 ToánHóa học Vật lýToán
       
   Lớp11A4  
   Có tác dụng từ ngày 20/02/2023 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTTCĐVật lýGDQPNgữ VănKTCN
2Hóa họcKTCNToánNgữ VănNgữ VănVật lý
3ToánThể dụcToánToánĐịa lýGDCD
4Ngoại ngữNgoại ngữSinh họcHóa họcTin họcTin học
5 Ngoại ngữ Thể dục Lịch sử
Buổi chiều     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 ToánToánNghề PTSinh họcNgoại ngữ
2 Hóa họcVật lý Vật lýHóa học
       
   Lớp11A5  
   Có tác dụng từ ngày 20/02/2023 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTNgoại ngữTCĐNgữ VănNgữ VănToán
2ToánNgữ VănNgoại ngữToánGDQPToán
3Vật lýKTCNSinh họcĐịa lýThể dụcThể dục
4Vật lýTin họcHóa họcNgoại ngữGDCDKTCN
5 Hóa học Lịch sử Tin học
Buổi chiều     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1Nghề PTSinh họcVật lý Hóa họcNgoại ngữ
2 Ngoại ngữToán Vật lýToán
       
   Lớp11A6  
   Có tác dụng từ ngày 20/02/2023 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTNgữ VănTin họcNgoại ngữNgoại ngữVật lý
2Vật lýNgữ VănToánThể dụcNgoại ngữHóa học
3KTCNKTCNToánGDQPToánTCĐ
4Hóa họcĐịa lýNgữ VănLịch sửToánThể dục
5 GDCD Sinh học Tin học
Buổi chiều     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1Nghề PTHóa họcVật lý Ngoại ngữVật lý
2 Ngoại ngữSinh học ToánToán
       
   Lớp11D1  
   Có tác dụng từ ngày 20/02/2023 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTToánToánKTCNThể dụcTin học
2ToánToánTCĐGDCDTin họcSinh học
3Ngữ VănVật lýNgữ VănĐịa lýGDQPNgoại ngữ
4Ngữ VănKTCNHóa họcHóa họcLịch sửNgoại ngữ
5 Ngoại ngữ Vật lý Thể dục
Buổi chiều     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 Ngữ VănNgữ Văn Ngoại ngữNghề PT
2 Ngoại ngữToán Toán 
       
   Lớp11D2  
   Có tác dụng từ ngày 20/02/2023 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTToánNgữ VănNgữ VănGDCDTin học
2Địa lýToánKTCNGDQPNgữ VănThể dục
3Sinh họcVật lýHóa họcToánTCĐTin học
4Hóa họcLịch sửVật lýToánThể dụcNgoại ngữ
5 KTCN Ngoại ngữ Ngoại ngữ
Buổi chiều     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 ToánNgoại ngữNghề PTNgoại ngữ 
2 Ngữ VănNgữ Văn Toán 
       
   Lớp11D3  
   Có tác dụng từ ngày 20/02/2023 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTVật lýTin họcLịch sửKTCNThể dục
2ToánTCĐNgữ VănKTCNNgoại ngữHóa học
3GDCDTin họcToánVật lýThể dụcToán
4Sinh họcNgoại ngữToánHóa họcNgữ VănĐịa lý
5 GDQP Ngoại ngữ Ngữ Văn
Buổi chiều     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 Ngoại ngữToán ToánNghề PT
2 Ngữ VănNgữ Văn Ngoại ngữ 
       
   Lớp11D4  
   Có tác dụng từ ngày 20/02/2023 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTNgoại ngữGDCDTCĐNgữ VănTin học
2ToánTin họcNgữ VănNgoại ngữThể dụcLịch sử
3Vật lýNgữ VănToánNgoại ngữKTCNKTCN
4Sinh họcThể dụcToánToánGDQPHóa học
5 Địa lý Hóa học Vật lý
Buổi chiều     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 Ngữ VănNgữ Văn Ngoại ngữNghề PT
2 ToánNgoại ngữ Toán 
       
   Lớp11D5  
   Có tác dụng từ ngày 20/02/2023 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTKTCNNgữ VănHóa họcKTCNNgữ Văn
2Tin họcLịch sửToánToánNgoại ngữNgữ Văn
3Sinh họcNgoại ngữToánThể dụcTCĐTin học
4ToánNgoại ngữHóa họcVật lýGDCDGDQP
5 Thể dục Vật lý Địa lý
Buổi chiều     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 Ngoại ngữ Nghề PTToánNgoại ngữ
2 Ngữ Văn  Ngữ VănToán
       
   Lớp11D6  
   Có tác dụng từ ngày 20/02/2023 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTĐịa lýNgữ VănThể dụcToánNgữ Văn
2Vật lýKTCNThể dụcSinh họcToánTin học
3Ngoại ngữNgoại ngữTin họcGDCDKTCNGDQP
4ToánNgữ VănToánTCĐNgoại ngữVật lý
5 Lịch sử Hóa học Hóa học
Buổi chiều     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 Ngữ VănToánNgoại ngữ Nghề PT
2 ToánNgoại ngữNgữ Văn  
       
   Lớp11D7  
   Có tác dụng từ ngày 20/02/2023 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTToánNgoại ngữLịch sửGDQPNgoại ngữ
2ToánToánNgoại ngữHóa họcNgữ VănNgữ Văn
3Địa lýNgữ VănThể dụcTCĐToánHóa học
4Vật lýTin họcTin họcVật lýThể dụcKTCN
5 KTCN GDCD Sinh học
Buổi chiều     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 Ngữ VănNgữ VănNghề PTNgoại ngữ 
2 ToánNgoại ngữ Toán 
       
   Lớp11D8  
   Có tác dụng từ ngày 20/02/2023 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTNgoại ngữToánKTCNTin họcVật lý
2ToánNgoại ngữToánNgữ VănLịch sửKTCN
3Hóa họcĐịa lýVật lýSinh họcGDQPNgoại ngữ
4GDCDTin họcThể dụcThể dụcToánNgữ Văn
5 Hóa học TCĐ Ngữ Văn
Buổi chiều     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 Ngữ VănNgoại ngữNghề PTNgữ Văn 
2 Ngoại ngữToán Toán 
       
   Lớp11D9  
   Có tác dụng từ ngày 20/02/2023 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTTin họcToánNgữ VănLịch sửGDCD
2ToánVật lýToánKTCNThể dụcTCĐ
3Tin họcSinh họcHóa họcGDQPToánHóa học
4Ngoại ngữKTCNNgữ VănNgoại ngữĐịa lýVật lý
5 Ngữ Văn Ngoại ngữ Thể dục
Buổi chiều     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 Ngữ VănNgoại ngữ Ngữ VănNghề PT
2 ToánToán Ngoại ngữ 
       
   Lớp12A1  
   Có tác dụng từ ngày 20/02/2023 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTLịch sửToánNgoại ngữThể dụcHóa học
2Hóa họcNgoại ngữToánNgữ VănGDCDĐịa lý
3Vật lýThể dụcVật lýGDQPNgoại ngữSinh học
4Địa lýNgữ VănNgữ VănSinh họcTin họcTCĐ
5 KTCN Toán Tin học
Buổi chiều     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 ToánToán Vật lýHóa học
2 Hóa họcVật lý Sinh họcNgoại ngữ
       
   Lớp12A2  
   Có tác dụng từ ngày 20/02/2023 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTKTCNThể dụcHóa họcNgữ VănĐịa lý
2Vật lýGDQPNgoại ngữĐịa lýNgữ VănNgữ Văn
3Sinh họcSinh họcTCĐToánLịch sửNgoại ngữ
4Hóa họcGDCDTin họcToánThể dụcNgoại ngữ
5 Tin học Vật lý Toán
Buổi chiều     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 Hóa họcSinh học Vật lýToán
2 Ngoại ngữVật lý ToánHóa học
       
   Lớp12A3  
   Có tác dụng từ ngày 20/02/2023 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTGDCDNgữ VănHóa họcLịch sửToán
2Ngữ VănHóa họcThể dụcSinh họcNgữ VănSinh học
3Vật lýNgoại ngữToánToánĐịa lýNgoại ngữ
4TCĐThể dụcTin họcGDQPNgoại ngữĐịa lý
5 Tin học Vật lý KTCN
Buổi chiều     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 ToánHóa học Vật lýToán
2 Vật lýSinh học Hóa họcNgoại ngữ
       
   Lớp12A4  
   Có tác dụng từ ngày 20/02/2023 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTSinh họcNgữ VănVật lýNgoại ngữLịch sử
2Vật lýHóa họcNgữ VănToánNgoại ngữGDCD
3ToánĐịa lýTin họcSinh họcThể dụcTin học
4ToánNgữ VănThể dụcTCĐKTCNHóa học
5 GDQP Ngoại ngữ Địa lý
Buổi chiều     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 ToánHóa học Vật lýNgoại ngữ
2 Hóa họcVật lý ToánSinh học
       
   Lớp12A5  
   Có tác dụng từ ngày 20/02/2023 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTThể dụcVật lýGDQPTin họcTCĐ
2Địa lýSinh họcVật lýLịch sửThể dụcTin học
3Ngoại ngữGDCDToánSinh họcNgữ VănToán
4Ngoại ngữHóa họcToánĐịa lýNgữ VănNgoại ngữ
5 Ngữ Văn Hóa học KTCN
Buổi chiều     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 ToánToánGDCDNgữ VănToán
2 Ngữ VănNgoại ngữĐịa lýNgoại ngữLịch sử
3      
       
   Lớp12A6  
   Có tác dụng từ ngày 20/02/2023 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTHóa họcHóa họcGDCDVật lýNgữ Văn
2Sinh họcToánĐịa lýĐịa lýGDQPToán
3Ngoại ngữTin họcKTCNThể dụcNgữ VănToán
4Ngoại ngữThể dụcVật lýNgoại ngữNgữ VănSinh học
5 TCĐ Lịch sử Tin học
Buổi chiều     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 Ngoại ngữToánNgoại ngữSinh họcToán
2 Vật lýNgữ VănHóa họcVật lýNgữ Văn
       
   Lớp12A7  
   Có tác dụng từ ngày 20/02/2023 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTKTCNTin họcVật lýTCĐSinh học
2Địa lýGDCDGDQPToánThể dụcHóa học
3Ngữ VănHóa họcToánToánNgữ VănTin học
4Vật lýNgoại ngữSinh họcĐịa lýNgữ VănThể dục
5 Ngoại ngữ Ngoại ngữ Lịch sử
Buổi chiều     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 Ngoại ngữNgữ VănVật lýVật lýHóa học
2 Sinh họcNgoại ngữToánNgữ VănToán
       
   Lớp12A8  
   Có tác dụng từ ngày 20/02/2023 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTTin họcLịch sửNgữ VănTin họcĐịa lý
2Ngữ VănĐịa lýSinh họcVật lýVật lýNgữ Văn
3ToánSinh họcGDQPNgoại ngữNgoại ngữToán
4Hóa họcHóa họcKTCNGDCDThể dụcTCĐ
5 Thể dục Toán Ngoại ngữ
Buổi chiều     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 GDCDToán ToánĐịa lý
2 Ngữ VănLịch sử Ngoại ngữNgoại ngữ
       
   Lớp12A9  
   Có tác dụng từ ngày 20/02/2023 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTThể dụcToánNgoại ngữThể dụcTin học
2TCĐHóa họcToánNgoại ngữHóa họcNgoại ngữ
3Vật lýGDCDNgữ VănVật lýNgữ VănĐịa lý
4ToánTin họcKTCNGDQPNgữ VănLịch sử
5 Sinh học Địa lý Sinh học
Buổi chiều     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 Ngoại ngữNgoại ngữ ToánLịch sử
2 GDCDToán Ngữ VănĐịa lý
       
   Lớp12A10  
   Có tác dụng từ ngày 20/02/2023 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTTCĐGDQPNgoại ngữToánNgữ Văn
2KTCNSinh họcTin họcNgoại ngữToánThể dục
3Hóa họcGDCDToánLịch sửTin họcSinh học
4Ngữ VănĐịa lýVật lýThể dụcNgữ VănVật lý
5 Hóa học Địa lý Ngoại ngữ
Buổi chiều     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 ToánToánĐịa lýGDCDNgữ Văn
2 Ngữ VănNgoại ngữNgoại ngữToánLịch sử
     

Bình luận facebook