Bộ phận tiếp nhận và giải quyết các yêu cầu, đề nghị, ý kiến liên quan đến hoạt động chính của nhà trường. Mọi thông tin cần phản ánh vui lòng liên hệ trực tiếp đến bộ phận hỗ trợ khách hàng tại văn phòng nhà trường.