(LẦN 2) THỜI KHOÁ BIỂU THỰC HIỆN TỪ TUẦN 5, THỨ 2 NGÀY 02/10/2023

Cập nhật: 02/10/2023
Cỡ chữ

(Lần 2) Thời khoá biểu điều chỉnh sáng chiều thực hiện từ ngày 02/10/2023 (Tuần 5)

   Lớp10A1  
   Có tác dụng từ ngày02/10/2023 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTToánHóa họcToánNgữ VănSinh học
2Sinh họcToánHóa họcToánTin họcNgoại ngữ
3Ngữ VănVật lýVật lýNgoại ngữHĐ TN HNHóa học
4Tin họcThể dụcVật lýGDQPTCĐNgữ Văn
5GDĐPNgoại ngữ Lịch sửThể dụcSHTT
Buổi chiều     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 Hóa họcToán Ngoại ngữVật lý
2 Vật lýSinh học ToánHóa học
       
   Lớp10A2  
   Có tác dụng từ ngày02/10/2023 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTToánVật lýNgoại ngữHóa họcThể dục
2ToánToánTin họcToánGDQPHóa học
3HĐ TN HNTin họcNgữ VănVật lýThể dụcNgữ Văn
4Hóa họcNgoại ngữNgữ VănVật lýNgoại ngữSinh học
5GDĐPSinh học TCĐLịch sửSHTT
Buổi chiều     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 Vật lýVật lý Sinh họcHóa học
2 Hóa họcNgoại ngữ ToánToán
       
   Lớp10A3  
   Có tác dụng từ ngày02/10/2023 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTNgữ VănNgoại ngữToánSinh họcNgữ Văn
2Vật lýNgoại ngữTin họcToánHĐ TN HNGDQP
3TCĐHóa họcToánVật lýNgoại ngữSinh học
4Lịch sửHóa họcGDĐPHóa họcThể dụcTin học
5ToánVật lý Thể dụcNgữ VănSHTT
Buổi chiều     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 Vật lýToán Vật lýNgoại ngữ
2 ToánHóa học Hóa họcSinh học
       
   Lớp10A4  
   Có tác dụng từ ngày02/10/2023 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTSinh họcNgữ VănHóa họcNgữ VănHóa học
2Vật lýGDĐPNgữ VănTin họcThể dụcTin học
3TCĐVật lýHóa họcToánGDQPVật lý
4ToánNgoại ngữSinh họcLịch sửNgoại ngữThể dục
5ToánNgoại ngữ HĐ TN HNToánSHTT
Buổi chiều     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 Ngoại ngữVật lý Sinh họcToán
2 Vật lýHóa học ToánHóa học
       
   Lớp10A5  
   Có tác dụng từ ngày02/10/2023 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTSinh họcNgữ VănHóa họcVật lýToán
2Ngoại ngữSinh họcGDQPVật lýNgữ VănTCĐ
3ToánNgữ VănTin họcThể dụcToánThể dục
4Hóa họcNgoại ngữGDĐPToánNgoại ngữHóa học
5Vật lýLịch sử HĐ TN HNTin họcSHTT
Buổi chiều     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 Ngoại ngữVật lý Vật lýHóa học
2 ToánHóa học Sinh họcToán
       
   Lớp10A6  
   Có tác dụng từ ngày02/10/2023 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTTin họcGDĐPHĐ TN HNTCĐHóa học
2Vật lýToánNgữ VănToánSinh họcHóa học
3Tin họcThể dụcNgữ VănToánLịch sửVật lý
4ToánSinh họcHóa họcThể dụcNgoại ngữVật lý
5Ngữ VănNgoại ngữ GDQPNgoại ngữSHTT
Buổi chiều     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 Ngoại ngữVật lý Ngoại ngữSinh học
2 Hóa họcToán Vật lýToán
       
   Lớp10A7  
   Có tác dụng từ ngày02/10/2023 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTNgoại ngữTin họcGDQPSinh họcToán
2Hóa họcNgoại ngữNgoại ngữNgữ VănTin họcHóa học
3HĐ TN HNThể dụcThể dụcVật lýToánHóa học
4Vật lýNgữ VănVật lýGDĐPNgữ VănSinh học
5ToánTCĐ ToánLịch sửSHTT
Buổi chiều     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 Sinh họcNgoại ngữ Hóa họcNgoại ngữ
2 Vật lýToán Vật lýToán
       
   Lớp10A8  
   Có tác dụng từ ngày02/10/2023 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTTin họcTCĐVật lýToánGDQP
2Ngoại ngữNgữ VănNgữ VănToánToánGDĐP
3Ngoại ngữSinh họcSinh họcToánTin họcNgoại ngữ
4Vật lýThể dụcVật lýHóa họcLịch sửHóa học
5Hóa họcHĐ TN HN Thể dụcNgữ VănSHTT
Buổi chiều     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 Ngoại ngữNgoại ngữ ToánHóa học
2 Sinh họcVật lý Vật lýToán

Bình luận facebook