(LẦN 3) TKB SÁNG CHIÈU THỰC HIỆN TỪ CHIỀU THỨ 2, NGÀY 06/11/2023

Cập nhật: 06/11/2023
Cỡ chữ

(LẦN 3) TKB SÁNG CHIÈU THỰC HIỆN TỪ CHIỀU THỨ 2, NGÀY 06/11/2023

   Lớp10A1  
   Có tác dụng từ ngày06/11/2023 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1HĐ TN HNToánHóa họcToánNgữ VănSinh học
2Sinh họcToánHóa họcToánVật lýNgoại ngữ
3Ngữ VănThể dụcVật lýNgoại ngữHĐ TN HNHóa học
4Tin họcVật lýTin họcGDQPTCĐNgữ Văn
5GDĐPNgoại ngữ Lịch sửThể dụcHĐ TN HN
Buổi chiều     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 Ngoại ngữHóa học Sinh họcVật lý
2 Vật lýToán ToánHóa học
3      
4      
5      
       
   Lớp10A2  
   Có tác dụng từ ngày06/11/2023 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1HĐ TN HNToánVật lýNgoại ngữHóa họcHóa học
2ToánToánTin họcToánLịch sửThể dục
3HĐ TN HNTin họcNgữ VănVật lýThể dụcNgữ Văn
4Hóa họcNgoại ngữNgữ VănVật lýNgoại ngữSinh học
5GDĐPSinh học TCĐGDQPHĐ TN HN
Buổi chiều     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 Sinh họcVật lý Vật lýHóa học
2 Ngoại ngữHóa học ToánToán
3      
4      
5      
       
   Lớp10A3  
   Có tác dụng từ ngày06/11/2023 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1HĐ TN HNNgữ VănNgoại ngữToánSinh họcNgữ Văn
2Vật lýNgoại ngữTin họcToánHĐ TN HNGDQP
3TCĐHóa họcToánVật lýNgoại ngữSinh học
4Lịch sửHóa họcGDĐPHóa họcThể dụcTin học
5ToánVật lý Thể dụcNgữ VănHĐ TN HN
Buổi chiều     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 Vật lýHóa học Vật lýNgoại ngữ
2 ToánToán Hóa họcSinh học
3      
4      
5      
       
   Lớp10A4  
   Có tác dụng từ ngày06/11/2023 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1HĐ TN HNSinh họcNgữ VănHóa họcThể dụcHóa học
2Vật lýGDĐPTin họcTin họcNgoại ngữNgữ Văn
3TCĐNgoại ngữHóa họcToánGDQPNgoại ngữ
4ToánVật lýSinh họcLịch sửNgữ VănThể dục
5ToánVật lý HĐ TN HNToánHĐ TN HN
Buổi chiều     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 Ngoại ngữVật lý Sinh họcToán
2 Vật lýHóa học ToánHóa học
3      
4      
5      
       
   Lớp10A5  
   Có tác dụng từ ngày06/11/2023 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1HĐ TN HNSinh họcNgữ VănTin họcVật lýToán
2Ngoại ngữSinh họcGDQPVật lýNgữ VănTCĐ
3ToánLịch sửHóa họcThể dụcToánThể dục
4Hóa họcNgoại ngữGDĐPToánNgoại ngữHóa học
5Vật lýNgữ Văn HĐ TN HNTin họcHĐ TN HN
Buổi chiều     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 Vật lýVật lý Ngoại ngữHóa học
2 ToánHóa học Sinh họcToán
3      
4      
5      
       
   Lớp10A6  
   Có tác dụng từ ngày06/11/2023 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1HĐ TN HNTin họcGDĐPHĐ TN HNTCĐHóa học
2Vật lýToánNgữ VănToánSinh họcHóa học
3Tin họcSinh họcNgữ VănToánLịch sửVật lý
4ToánThể dụcHóa họcThể dụcNgoại ngữVật lý
5Ngữ VănNgoại ngữ GDQPNgoại ngữHĐ TN HN
Buổi chiều     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 Ngoại ngữVật lý Vật lýSinh học
2 Hóa họcToán Ngoại ngữToán
3      
4      
5      
       
   Lớp10A7  
   Có tác dụng từ ngày06/11/2023 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1HĐ TN HNTin họcNgoại ngữGDQPSinh họcToán
2Hóa họcNgoại ngữNgoại ngữNgữ VănTin họcHóa học
3HĐ TN HNThể dụcThể dụcVật lýToánHóa học
4Vật lýNgữ VănVật lýGDĐPNgữ VănSinh học
5ToánTCĐ ToánLịch sửHĐ TN HN
Buổi chiều     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 Sinh họcNgoại ngữ Vật lýNgoại ngữ
2 Vật lýToán Hóa họcToán
3      
4      
5      
       
   Lớp10A8  
   Có tác dụng từ ngày06/11/2023 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1HĐ TN HNTCĐTin họcVật lýToánGDQP
2Ngoại ngữNgữ VănNgữ VănToánToánGDĐP
3Ngoại ngữSinh họcSinh họcToánTin họcNgoại ngữ
4Vật lýThể dụcVật lýHóa họcLịch sửHóa học
5Hóa họcHĐ TN HN Thể dụcNgữ VănHĐ TN HN
Buổi chiều     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 Vật lýNgoại ngữ Ngoại ngữHóa học
2 Sinh họcVật lý ToánToán
3      
4      
5      
       
   Lớp10D1  
   Có tác dụng từ ngày06/11/2023 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1HĐ TN HNThể dụcGDCDToánTCĐNgoại ngữ
2Ngữ VănLịch sửThể dụcToánNgữ VănNgoại ngữ
3Ngoại ngữKTCNGDĐPĐịa lýNgữ VănGDQP
4HĐ TN HNKTCNNgữ VănGDCDToánVật lý
5Địa lýGDCD Vật lýToánHĐ TN HN
Buổi chiều     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 Ngữ VănNgữ Văn Toán 
2 ToánToán Ngoại ngữ 
3      
4      
5      
       
   Lớp10D2  
   Có tác dụng từ ngày06/11/2023 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1HĐ TN HNNgữ VănNgữ VănToánGDQPNgoại ngữ
2Địa lýGDCDVật lýToánNgoại ngữKTCN
3GDCDKTCNVật lýLịch sửNgữ VănĐịa lý
4ToánNgoại ngữThể dụcThể dụcNgữ VănHĐ TN HN
5ToánTCĐ GDĐPGDCDHĐ TN HN
Buổi chiều     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1  Ngữ Văn ToánToán
2  Toán Ngữ VănNgoại ngữ
3      
4      
5      
       
   Lớp10D3  
   Có tác dụng từ ngày06/11/2023 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1HĐ TN HNVật lýHĐ TN HNĐịa lýGDCDToán
2Ngoại ngữĐịa lýTCĐGDCDThể dụcToán
3Vật lýGDĐPNgữ VănNgoại ngữKTCNNgữ Văn
4GDCDNgữ VănThể dụcNgoại ngữGDQPNgữ Văn
5Lịch sửKTCN ToánToánHĐ TN HN
Buổi chiều     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 Ngữ VănNgữ Văn Toán 
2 ToánToán Ngoại ngữ 
3      
4      
5      
       
   Lớp10D4  
   Có tác dụng từ ngày06/11/2023 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1HĐ TN HNNgoại ngữNgữ VănGDCDThể dụcKTCN
2Ngữ VănVật lýGDĐPToánNgữ VănNgoại ngữ
3Lịch sửVật lýToánToánGDCDNgữ Văn
4KTCNĐịa lýToánThể dụcHĐ TN HNGDQP
5Ngoại ngữĐịa lý Địa lýTCĐHĐ TN HN
Buổi chiều     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 ToánToán Ngữ Văn 
2 Ngoại ngữNgữ Văn Toán 
3      
4      
5      
       
   Lớp10D5  
   Có tác dụng từ ngày06/11/2023 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1HĐ TN HNThể dụcKTCNNgoại ngữGDCDĐịa lý
2Vật lýLịch sửKTCNGDQPNgữ VănĐịa lý
3Địa lýHĐ TN HNToánVật lýNgữ VănToán
4GDĐPNgữ VănToánTCĐThể dụcToán
5Ngữ VănNgoại ngữ GDCDNgoại ngữHĐ TN HN

Bình luận facebook