THỜI KHOÁ BIỂU SÁNG VÀ CHIỀU LẦN 6 CÓ ĐIỀU CHỈNH BUỔI CHIỀU – THỰC HIỆN TỪ THỨ 2, NGÀY 06/02/2023

Cập nhật: 06/02/2023
Cỡ chữ

Thời khoá biểu lần 6 có điều chỉnh lịch buổi chiều

Thực hiện từ thứ 2, ngày 06/02/2023

   Lớp10A1  
   Có tác dụng từ ngày 06/02/2023 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTToánTCĐHĐ TN HNToánTin học
2Hóa họcSinh họcTin họcLịch sửHóa họcNgoại ngữ
3Sinh họcNgữ VănVật lýNgoại ngữThể dụcGDĐP
4Vật lýNgữ VănNgữ VănToánNgoại ngữLịch sử
5Vật lýHóa họcThể dụcToánGDQPSHTT
Buổi chiều     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 Vật lýHóa học Sinh họcNgoại ngữ
2 ToánVật lý ToánHóa học
       
   Lớp10A2  
   Có tác dụng từ ngày 06/02/2023 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTNgữ VănThể dụcToánTin họcNgoại ngữ
2Hóa họcNgữ VănGDQPToánTCĐThể dục
3Hóa họcVật lýNgữ VănHĐ TN HNNgoại ngữGDĐP
4Tin họcVật lýHóa họcLịch sửNgoại ngữSinh học
5ToánSinh họcToánVật lýLịch sửSHTT
Buổi chiều     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 ToánSinh học Hóa họcVật lý
2 Vật lýHóa học Ngoại ngữToán
       
   Lớp10A3  
   Có tác dụng từ ngày 06/02/2023 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTLịch sửVật lýNgữ VănHóa họcTin học
2Tin họcGDĐPToánVật lýThể dụcSinh học
3Ngoại ngữNgữ VănHóa họcNgoại ngữToánGDQP
4Vật lýSinh họcThể dụcNgoại ngữToánLịch sử
5HĐ TN HNHóa họcNgữ VănToánTCĐSHTT
Buổi chiều     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 Vật lýToán ToánNgoại ngữ
2 Sinh họcVật lý Hóa họcHóa học
       
   Lớp10A4  
   Có tác dụng từ ngày 06/02/2023 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTThể dụcToánNgoại ngữVật lýSinh học
2TCĐHóa họcVật lýGDQPTin họcTin học
3ToánGDĐPSinh họcToánNgữ VănThể dục
4Vật lýLịch sửNgữ VănToánNgoại ngữHóa học
5Ngữ VănLịch sửHĐ TN HNHóa họcNgoại ngữSHTT
Buổi chiều     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 ToánHóa học Vật lýNgoại ngữ
2 Hóa họcVật lý Sinh họcToán
       
   Lớp10A5  
   Có tác dụng từ ngày 06/02/2023 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTNgoại ngữNgữ VănToánToánThể dục
2Lịch sửLịch sửNgữ VănTin họcToánHóa học
3Vật lýGDQPVật lýTCĐNgữ VănVật lý
4ToánGDĐPHóa họcNgoại ngữTin họcSinh học
5Sinh họcThể dụcHĐ TN HNHóa họcNgoại ngữSHTT
Buổi chiều     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 ToánVật lý Ngoại ngữSinh học
2 Hóa họcToán Vật lýHóa học
       
   Lớp10A6  
   Có tác dụng từ ngày 06/02/2023 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTToánGDQPTin họcNgoại ngữSinh học
2ToánNgữ VănToánNgữ VănNgữ VănLịch sử
3Ngoại ngữSinh họcToánHóa họcGDĐPHóa học
4Ngoại ngữVật lýHóa họcLịch sửThể dụcThể dục
5Vật lýVật lýHĐ TN HNTCĐTin họcSHTT
Buổi chiều     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 ToánVật lý Vật lýHóa học
2 Ngoại ngữSinh học ToánNgoại ngữ
       
   Lớp10A7  
   Có tác dụng từ ngày 06/02/2023 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTGDQPSinh họcVật lýThể dụcNgoại ngữ
2Hóa họcSinh họcLịch sửHĐ TN HNTin họcVật lý
3Hóa họcThể dụcToánNgoại ngữNgoại ngữToán
4Vật lýNgữ VănTCĐGDĐPNgữ VănLịch sử
5ToánHóa họcTin họcToánNgữ VănSHTT
Buổi chiều     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 Hóa họcVật lý Vật lýToán
2 Ngoại ngữNgoại ngữ ToánSinh học
       
   Lớp10A8  
   Có tác dụng từ ngày 06/02/2023 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTVật lýNgoại ngữVật lýNgữ VănHóa học
2ToánThể dụcThể dụcVật lýNgữ VănSinh học
3ToánNgoại ngữNgữ VănLịch sửNgoại ngữToán
4TCĐLịch sửSinh họcHóa họcGDĐPToán
5Tin họcTin họcHóa họcGDQPHĐ TN HNSHTT
Buổi chiều     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 Hóa họcVật lý Sinh họcToán
2 ToánNgoại ngữ Ngoại ngữVật lý
       
   Lớp10D1  
   Có tác dụng từ ngày 06/02/2023 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTNgữ VănGDCDToánTCĐNgữ Văn
2ToánNgoại ngữĐịa lýToánGDCDNgữ Văn
3Ngữ VănNgoại ngữKTNNGDQPGDCDNgoại ngữ
4Lịch sửThể dụcVật lýVật lýToánGDĐP
5Lịch sửĐịa lýThể dụcHĐ TN HNKTNNSHTT
Buổi chiều     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 Ngoại ngữToán Ngoại ngữ 
2 ToánNgữ Văn Ngữ Văn 
       
   Lớp10D2  
   Có tác dụng từ ngày 06/02/2023 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTGDCDĐịa lýLịch sửGDĐPKTNN
2Ngoại ngữToánVật lýVật lýHĐ TN HNNgữ Văn
3Ngoại ngữGDQPNgữ VănThể dụcGDCDTCĐ
4ToánLịch sửNgữ VănGDCDNgoại ngữToán
5ToánThể dụcKTNNĐịa lýNgữ VănSHTT
Buổi chiều     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 Ngoại ngữNgữ Văn  Toán
2 Ngữ VănToán  Ngoại ngữ
       
   Lớp10D3  
   Có tác dụng từ ngày 06/02/2023 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTĐịa lýGDCDVật lýNgoại ngữĐịa lý
2Ngữ VănVật lýKTNNLịch sửNgoại ngữKTNN
3Ngữ VănLịch sửHĐ TN HNGDCDNgữ VănNgữ Văn
4GDCDNgoại ngữThể dụcToánGDQPToán
5GDĐPTCĐToánToánThể dụcSHTT
Buổi chiều     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 ToánToán  Ngoại ngữ
2 Ngữ VănNgoại ngữ  Ngữ Văn
       
   Lớp10D4  
   Có tác dụng từ ngày 06/02/2023 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTNgoại ngữĐịa lýNgữ VănVật lýToán
2ToánNgoại ngữLịch sửNgữ VănĐịa lýToán
3GDCDNgữ VănThể dụcĐịa lýNgoại ngữKTNN
4HĐ TN HNNgữ VănToánVật lýKTNNThể dục
5GDĐPGDCDGDQPLịch sửTCĐSHTT
Buổi chiều     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 Ngữ VănNgoại ngữ Toán 
2 ToánNgữ Văn Ngoại ngữ 
3      
       
   Lớp10D5  
   Có tác dụng từ ngày 06/02/2023 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTThể dụcNgữ VănĐịa lýNgoại ngữLịch sử
2Lịch sửĐịa lýHĐ TN HNNgữ VănVật lýVật lý
3Ngoại ngữKTNNGDQPGDĐPNgữ VănThể dục
4Địa lýTCĐToánToánGDCDNgữ Văn
5GDCDNgoại ngữToánToánKTNNSHTT
Buổi chiều     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 Ngữ VănNgoại ngữ  Ngữ Văn
2 ToánToán  Ngoại ngữ
3      
       
   Lớp10D6  
   Có tác dụng từ ngày 06/02/2023 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTToánLịch sửTCĐNgoại ngữToán
2Vật lýNgữ VănNgoại ngữGDCDĐịa lýToán
3Địa lýHĐ TN HNKTNNLịch sửNgữ VănNgữ Văn
4Ngữ VănVật lýGDQPĐịa lýThể dụcGDĐP
5Ngoại ngữKTNNToánThể dụcGDCDSHTT
Buổi chiều     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 Ngữ Văn  Ngữ VănNgoại ngữ
2 Ngoại ngữ  ToánToán
       
   Lớp10D7  
   Có tác dụng từ ngày 06/02/2023 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTNgoại ngữKTNNGDCDVật lýToán
2GDCDTCĐNgữ VănHĐ TN HNThể dụcĐịa lý
3Lịch sửThể dụcVật lýToánKTNNNgoại ngữ
4Địa lýNgữ VănToánLịch sửĐịa lýNgữ Văn
5GDĐPNgữ VănToánNgoại ngữGDQPSHTT
Buổi chiều     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 ToánNgoại ngữ Ngữ Văn 
2 Ngoại ngữNgữ Văn Toán 
       
   Lớp10D8  
   Có tác dụng từ ngày 06/02/2023 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTLịch sửGDQPKTNNTCĐThể dục
2Ngoại ngữGDCDGDCDThể dụcVật lýNgoại ngữ
3Ngoại ngữNgữ VănToánVật lýToánĐịa lý
4Ngữ VănKTNNToánToánHĐ TN HNĐịa lý
5Lịch sửGDĐPNgữ VănĐịa lýNgữ VănSHTT
Buổi chiều     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 Ngoại ngữNgữ Văn Toán 
2 Ngữ VănToán Ngoại ngữ 
       
   Lớp11A1  
   Có tác dụng từ ngày 06/02/2023 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTĐịa lýNgoại ngữNgữ VănThể dụcNgữ Văn
2ToánSinh họcKTCNKTCNNgoại ngữNgữ Văn
3ToánTin họcHóa họcGDCDTCĐGDQP
4Lịch sửNgoại ngữHóa họcVật lýToánThể dục
5 Vật lý Toán Tin học
Buổi chiều     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1Nghề PTVật lýToán Ngoại ngữToán
2 Hóa họcVật lý Sinh họcHóa học
       
   Lớp11A2  
   Có tác dụng từ ngày 06/02/2023 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTNgoại ngữThể dụcTin họcGDCDKTCN
2Ngữ VănNgoại ngữVật lýHóa họcToánTCĐ
3ToánLịch sửTin họcToánToánVật lý
4Hóa họcThể dụcKTCNNgoại ngữGDQPĐịa lý
5 Ngữ Văn Sinh học Ngữ Văn
Buổi chiều     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 Hóa họcToánNghề PTToánHóa học
2 Vật lýNgoại ngữ Vật lýSinh học
       
   Lớp11A3  
   Có tác dụng từ ngày 06/02/2023 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTNgữ VănHóa họcKTCNNgữ VănNgoại ngữ
2ToánTCĐTin họcHóa họcKTCNNgoại ngữ
3ToánĐịa lýNgữ VănGDCDNgoại ngữSinh học
4Vật lýTin họcGDQPThể dụcLịch sửToán
5 Thể dục Vật lý Toán
Buổi chiều     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 ToánVật lýNghề PTToánSinh học
2 Hóa họcHóa học Vật lýNgoại ngữ
       
   Lớp11A4  
   Có tác dụng từ ngày 06/02/2023 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTTCĐVật lýGDQPNgữ VănVật lý
2Tin họcNgoại ngữToánNgữ VănNgữ VănGDCD
3ToánThể dụcHóa họcSinh họcĐịa lýKTCN
4Ngoại ngữKTCNThể dụcToánTin họcHóa học
5 Ngoại ngữ Toán Lịch sử
Buổi chiều     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 ToánToánNghề PTSinh họcNgoại ngữ
2 Hóa họcVật lý Vật lýHóa học
       
   Lớp11A5  
   Có tác dụng từ ngày 06/02/2023 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTToánTCĐNgữ VănNgữ VănToán
2Ngoại ngữToánNgoại ngữNgữ VănGDQPToán
3Vật lýTin họcSinh họcĐịa lýLịch sửThể dục
4Vật lýKTCNHóa họcNgoại ngữGDCDKTCN
5 Hóa học Thể dục Tin học
Buổi chiều     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1Nghề PTHóa họcVật lý Sinh họcNgoại ngữ
2 ToánNgoại ngữ Vật lýToán
       
   Lớp11A6  
   Có tác dụng từ ngày 06/02/2023 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTNgữ VănTin họcToánNgoại ngữThể dục
2Vật lýNgữ VănToánToánNgoại ngữTin học
3Sinh họcKTCNThể dụcGDQPKTCNVật lý
4Hóa họcĐịa lýNgữ VănHóa họcToánNgoại ngữ
5 GDCD Lịch sử TCĐ
Buổi chiều     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1Nghề PTHóa họcNgoại ngữ Ngoại ngữVật lý
2 Sinh họcVật lý ToánToán
       
   Lớp11D1  
   Có tác dụng từ ngày 06/02/2023 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTThể dụcThể dụcKTCNToánTin học
2ToánTin họcTCĐGDCDToánSinh học
3Ngữ VănVật lýToánĐịa lýGDQPNgoại ngữ
4Ngữ VănVật lýHóa họcHóa họcKTCNNgoại ngữ
5 Ngoại ngữ Lịch sử Ngữ Văn
Buổi chiều     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 Ngữ VănNgữ Văn Ngoại ngữNghề PT
2 Ngoại ngữToán Toán 
       
   Lớp11D2  
   Có tác dụng từ ngày 06/02/2023 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTNgữ VănToánGDQPNgoại ngữĐịa lý
2ToánNgữ VănKTCNNgữ VănGDCDVật lý
3Ngoại ngữVật lýHóa họcToánTCĐTin học
4Hóa họcTin họcSinh họcToánThể dụcThể dục
5 KTCN Ngoại ngữ Lịch sử
Buổi chiều     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 Ngoại ngữNgoại ngữNghề PTNgữ Văn 
2 ToánNgữ Văn Toán 
       
   Lớp11D3  
   Có tác dụng từ ngày 06/02/2023 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTVật lýTin họcNgoại ngữKTCNTCĐ
2ToánĐịa lýNgữ VănKTCNNgoại ngữThể dục
3Hóa họcLịch sửToánHóa họcThể dụcToán
4Ngoại ngữGDQPToánGDCDNgữ VănVật lý
5 Tin học Sinh học Ngữ Văn
Buổi chiều     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 Ngoại ngữToán ToánNghề PT
2 Ngữ VănNgữ Văn Ngoại ngữ 
       
   Lớp11D4  
   Có tác dụng từ ngày 06/02/2023 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTTin họcNgữ VănTCĐToánKTCN
2Địa lýThể dụcNgữ VănGDCDNgữ VănLịch sử
3Hóa họcNgoại ngữToánNgoại ngữKTCNTin học
4Vật lýNgoại ngữThể dụcToánGDQPVật lý
5 Sinh học Toán Hóa học
Buổi chiều     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 ToánNgữ Văn Ngoại ngữNghề PT
2 Ngữ VănNgoại ngữ Toán 
       
   Lớp11D5  
   Có tác dụng từ ngày 06/02/2023 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTKTCNNgữ VănHóa họcGDCDLịch sử
2Ngoại ngữNgữ VănThể dụcVật lýKTCNNgữ Văn
3Tin họcSinh họcToánVật lýNgoại ngữTin học
4ToánThể dụcHóa họcToánNgoại ngữGDQP
5 TCĐ Toán Địa lý
Buổi chiều     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 Ngoại ngữ Nghề PTToánNgoại ngữ
2 Ngữ Văn  Ngữ VănToán
       
   Lớp11D6  
   Có tác dụng từ ngày 06/02/2023 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTKTCNNgữ VănThể dụcToánHóa học
2ToánĐịa lýKTCNTin họcToánTin học
3Vật lýNgoại ngữThể dụcGDCDGDQPSinh học
4Ngữ VănNgoại ngữToánTCĐNgoại ngữNgữ Văn
5 Lịch sử Hóa học Vật lý
Buổi chiều     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 Ngữ VănToánNgoại ngữ Nghề PT
2 ToánNgoại ngữNgữ Văn  
       
   Lớp11D7  
   Có tác dụng từ ngày 06/02/2023 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTVật lýNgoại ngữLịch sửNgữ VănNgoại ngữ
2ToánTin họcNgoại ngữHóa họcNgữ VănThể dục
3Địa lýTin họcToánTCĐToánHóa học
4Sinh họcNgữ VănToánVật lýThể dụcKTCN
5 KTCN GDCD GDQP
Buổi chiều     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 ToánNgữ VănNghề PTNgoại ngữ 
2 Ngữ VănNgoại ngữ Toán 
       
   Lớp11D8  
   Có tác dụng từ ngày 06/02/2023 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTĐịa lýToánKTCNLịch sửThể dục
2GDCDHóa họcToánNgữ VănTin họcKTCN
3Hóa họcNgoại ngữVật lýThể dụcTin họcNgoại ngữ
4ToánNgoại ngữVật lýSinh họcToánNgữ Văn
5 GDQP TCĐ Ngữ Văn
Buổi chiều     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 ToánNgoại ngữNghề PTToán 
2 Ngoại ngữNgữ Văn Ngữ Văn 
       
   Lớp11D9  
   Có tác dụng từ ngày 06/02/2023 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTTin họcToánNgữ VănThể dụcVật lý
2ToánGDCDToánKTCNLịch sửTin học
3TCĐKTCNHóa họcGDQPToánHóa học
4Ngoại ngữSinh họcNgữ VănNgoại ngữĐịa lýVật lý
5 Ngữ Văn Ngoại ngữ Thể dục
Buổi chiều     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 Ngữ VănToán ToánNghề PT
2 Ngoại ngữNgữ Văn Ngoại ngữ 
       
   Lớp12A1  
   Có tác dụng từ ngày 06/02/2023 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTLịch sửToánNgữ VănGDCDHóa học
2Hóa họcTin họcToánĐịa lýVật lýĐịa lý
3Vật lýNgữ VănThể dụcNgoại ngữNgoại ngữSinh học
4ToánThể dụcNgữ VănSinh họcNgoại ngữTCĐ
5 KTCN GDQP Tin học
Buổi chiều     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 Hóa họcVật lý Vật lýHóa học
2 ToánToán Sinh họcNgoại ngữ
       
   Lớp12A2  
   Có tác dụng từ ngày 06/02/2023 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTGDCDHóa họcSinh họcNgữ VănNgữ Văn
2Vật lýGDQPThể dụcHóa họcNgữ VănĐịa lý
3Sinh họcKTCNTin họcVật lýLịch sửNgoại ngữ
4Ngoại ngữĐịa lýTCĐToánThể dụcNgoại ngữ
5 Tin học Toán Toán
Buổi chiều     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 ToánNgoại ngữ Vật lýSinh học
2 Hóa họcVật lý ToánHóa học
       
   Lớp12A3  
   Có tác dụng từ ngày 06/02/2023 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTThể dụcNgữ VănHóa họcLịch sửToán
2Ngữ VănHóa họcTin họcSinh họcNgữ VănSinh học
3ToánNgoại ngữVật lýToánĐịa lýNgoại ngữ
4TCĐGDCDThể dụcGDQPNgoại ngữĐịa lý
5 Tin học Vật lý KTCN
Buổi chiều     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 Vật lýHóa học Vật lýToán
2 ToánSinh học Hóa họcNgoại ngữ
       
   Lớp12A4  
   Có tác dụng từ ngày 06/02/2023 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTSinh họcThể dụcVật lýNgoại ngữGDCD
2Vật lýLịch sửNgữ VănSinh họcNgoại ngữTCĐ
3Ngữ VănĐịa lýNgữ VănToánThể dụcTin học
4ToánHóa họcTin họcToánKTCNHóa học
5 GDQP Ngoại ngữ Địa lý
Buổi chiều     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 ToánVật lý ToánHóa học
2 Vật lýNgoại ngữ Hóa họcSinh học
       
   Lớp12A5  
   Có tác dụng từ ngày 06/02/2023 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTSinh họcVật lýNgoại ngữTin họcToán
2Địa lýThể dụcVật lýGDQPThể dụcTin học
3Ngoại ngữGDCDToánSinh họcNgữ VănTCĐ
4Ngoại ngữHóa họcToánĐịa lýNgữ VănLịch sử
5 Ngữ Văn Hóa học KTCN
Buổi chiều     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 Ngoại ngữToánGDCDNgữ VănToán
2 ToánNgữ VănĐịa lýNgoại ngữLịch sử
3      
       
   Lớp12A6  
   Có tác dụng từ ngày 06/02/2023 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTTin họcHóa họcGDCDVật lýToán
2Sinh họcToánĐịa lýĐịa lýGDQPToán
3Ngoại ngữHóa họcKTCNThể dụcNgữ VănNgữ Văn
4Ngoại ngữTCĐVật lýLịch sửNgữ VănSinh học
5 Thể dục Ngoại ngữ Tin học
Buổi chiều     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 Ngoại ngữHóa họcNgoại ngữSinh họcVật lý
2 ToánNgữ VănToánVật lýNgữ Văn
       
   Lớp12A7  
   Có tác dụng từ ngày 06/02/2023 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTNgoại ngữTin họcVật lýHóa họcSinh học
2Ngữ VănNgoại ngữToánToánTCĐHóa học
3Ngữ VănThể dụcGDQPToánThể dụcĐịa lý
4Ngoại ngữKTCNSinh họcĐịa lýNgữ VănTin học
5 Vật lý GDCD Lịch sử
Buổi chiều     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 ToánSinh họcVật lýHóa họcNgữ Văn
2 Ngoại ngữVật lýNgữ VănNgoại ngữToán
       
   Lớp12A8  
   Có tác dụng từ ngày 06/02/2023 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTĐịa lýLịch sửNgữ VănTin họcĐịa lý
2Hóa họcTin họcGDQPVật lýVật lýNgữ Văn
3ToánSinh họcSinh họcToánNgoại ngữToán
4Ngữ VănThể dụcKTCNGDCDThể dụcTCĐ
5 Hóa học Ngoại ngữ Ngoại ngữ
Buổi chiều     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 GDCDNgoại ngữ ToánToán
2 Ngữ VănĐịa lý Ngoại ngữLịch sử
       
   Lớp12A9  
   Có tác dụng từ ngày 06/02/2023 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTThể dụcToánNgoại ngữThể dụcTin học
2TCĐGDCDToánNgoại ngữHóa họcLịch sử
3Vật lýTin họcNgữ VănVật lýNgữ VănToán
4Địa lýHóa họcKTCNGDQPNgữ VănNgoại ngữ
5 Sinh học Địa lý Sinh học
Buổi chiều     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 Ngữ VănĐịa lý Ngoại ngữLịch sử
2 GDCDNgoại ngữ ToánToán
       
   Lớp12A10  
   Có tác dụng từ ngày 06/02/2023 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTTCĐGDQPNgoại ngữToánThể dục
2KTCNSinh họcTin họcNgoại ngữToánNgữ Văn
3Vật lýGDCDHóa họcLịch sửTin họcSinh học
4Ngữ VănĐịa lýToánĐịa lýNgữ VănVật lý
5 Hóa học Thể dục Ngoại ngữ
Buổi chiều     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 Ngữ VănNgoại ngữLịch sửGDCDNgữ Văn
2 Địa lýToánNgoại ngữToánToán
       
   Lớp12A11  
   Có tác dụng từ ngày 06/02/2023 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTTin họcSinh họcSinh họcKTCNNgoại ngữ
2Hóa họcNgữ VănHóa họcTin họcThể dụcĐịa lý
3ToánNgữ VănTCĐNgoại ngữGDCDThể dục
4ToánNgoại ngữNgữ VănVật lýĐịa lýToán
5 Lịch sử GDQP Vật lý
Buổi chiều     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 Địa lýToánToánToánNgoại ngữ
2 Ngoại ngữNgữ VănLịch sửNgữ VănGDCD
       
   Lớp12A12  
   Có tác dụng từ ngày 06/02/2023 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTLịch sửNgữ VănToánNgữ VănGDQP
2Sinh họcĐịa lýGDCDToánNgữ VănHóa học
3Ngoại ngữHóa họcTCĐVật lýKTCNĐịa lý
4Vật lýSinh họcToánThể dụcTin họcThể dục
5 Ngoại ngữ Ngoại ngữ Tin học
Buổi chiều     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 Ngoại ngữNgữ VănToánToánLịch sử
2 ToánGDCDNgoại ngữNgữ VănĐịa lý
       
   Lớp12A13  
   Có tác dụng từ ngày 06/02/2023 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTNgữ VănSinh họcLịch sửGDQPTCĐ
2Vật lýThể dụcNgữ VănĐịa lýTin họcVật lý
3Địa lýSinh họcKTCNNgoại ngữTin họcToán
4ToánHóa họcToánThể dụcNgữ VănNgoại ngữ
5 Ngoại ngữ GDCD Hóa học
Buổi chiều     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 Lịch sửNgữ VănNgoại ngữNgữ VănĐịa lý
2 Ngoại ngữToánToánGDCDToán
       
   Lớp12A14  
   Có tác dụng từ ngày 06/02/2023 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTThể dụcKTCNTin họcVật lýNgữ Văn
2Ngữ VănNgoại ngữSinh họcNgoại ngữLịch sửHóa học
3Ngữ VănTin họcToánĐịa lýToánThể dục
4GDCDSinh họcToánVật lýNgoại ngữGDQP
5 Địa lý Hóa học TCĐ
Buổi chiều     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 Ngữ VănNgữ VănNgoại ngữĐịa lýGDCD
2 Lịch sửToánToánToánNgoại ngữ
       
   Lớp12A15  
   Có tác dụng từ ngày 06/02/2023 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTVật lýVật lýHóa họcToánNgữ Văn
2Ngữ VănLịch sửNgữ VănĐịa lýToánThể dục
3TCĐHóa họcSinh họcSinh họcTin họcNgoại ngữ
4ToánĐịa lýTin họcNgoại ngữKTCNNgoại ngữ
5 GDCD Thể dục GDQP
Buổi chiều     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 Ngữ VănNgoại ngữToánToánNgữ Văn
2 ToánGDCDLịch sửĐịa lýNgoại ngữ

Bình luận facebook