THỜI KHÓA BIỂU SÁNG VÀ CHIỀU LẦN 6 – THỰC HIỆN TỪ THỨ 2, NGÀY 30/01/2023

Cập nhật: 30/01/2022
Cỡ chữ

THỜI KHÓA BIỂU SÁNG VÀ CHIỀU LẦN 6 – THỰC HIỆN TỪ THỨ 2, NGÀY 30/01/2023

   Lớp10A1  
   Có tác dụng từ ngày 30/01/2023 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTToánTCĐHĐ TN HNToánTin học
2Hóa họcSinh họcTin họcLịch sửHóa họcNgoại ngữ
3Sinh họcNgữ VănVật lýNgoại ngữThể dụcGDĐP
4Vật lýNgữ VănNgữ VănToánNgoại ngữLịch sử
5Vật lýHóa họcThể dụcToánGDQPSHTT
       
   Lớp10A2  
   Có tác dụng từ ngày 30/01/2023 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTNgữ VănThể dụcToánTin họcNgoại ngữ
2Hóa họcNgữ VănGDQPToánTCĐThể dục
3Hóa họcVật lýNgữ VănHĐ TN HNNgoại ngữGDĐP
4Tin họcVật lýHóa họcLịch sửNgoại ngữSinh học
5ToánSinh họcToánVật lýLịch sửSHTT
       
   Lớp10A3  
   Có tác dụng từ ngày 30/01/2023 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTLịch sửVật lýNgữ VănHóa họcTin học
2Tin họcGDĐPToánVật lýThể dụcSinh học
3Ngoại ngữNgữ VănHóa họcNgoại ngữToánGDQP
4Vật lýSinh họcThể dụcNgoại ngữToánLịch sử
5HĐ TN HNHóa họcNgữ VănToánTCĐSHTT
       
   Lớp10A4  
   Có tác dụng từ ngày 30/01/2023 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTThể dụcToánNgoại ngữVật lýSinh học
2TCĐHóa họcVật lýGDQPTin họcTin học
3ToánGDĐPSinh họcToánNgữ VănThể dục
4Vật lýLịch sửNgữ VănToánNgoại ngữHóa học
5Ngữ VănLịch sửHĐ TN HNHóa họcNgoại ngữSHTT
       
   Lớp10A5  
   Có tác dụng từ ngày 30/01/2023 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTNgoại ngữNgữ VănToánToánThể dục
2Lịch sửLịch sửNgữ VănTin họcToánHóa học
3Vật lýGDQPVật lýTCĐNgữ VănVật lý
4ToánGDĐPHóa họcNgoại ngữTin họcSinh học
5Sinh họcThể dụcHĐ TN HNHóa họcNgoại ngữSHTT
Buổi chiều     
       
   Lớp10A6  
   Có tác dụng từ ngày 30/01/2023 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTToánGDQPTin họcNgoại ngữSinh học
2ToánNgữ VănToánNgữ VănNgữ VănLịch sử
3Ngoại ngữSinh họcToánHóa họcGDĐPHóa học
4Ngoại ngữVật lýHóa họcLịch sửThể dụcThể dục
5Vật lýVật lýHĐ TN HNTCĐTin họcSHTT
       
   Lớp10A7  
   Có tác dụng từ ngày 30/01/2023 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTGDQPSinh họcVật lýThể dụcNgoại ngữ
2Hóa họcSinh họcLịch sửHĐ TN HNTin họcVật lý
3Hóa họcThể dụcToánNgoại ngữNgoại ngữToán
4Vật lýNgữ VănTCĐGDĐPNgữ VănLịch sử
5ToánHóa họcTin họcToánNgữ VănSHTT
       
   Lớp10A8  
   Có tác dụng từ ngày 30/01/2023 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTVật lýNgoại ngữVật lýNgữ VănHóa học
2ToánThể dụcThể dụcVật lýNgữ VănSinh học
3ToánNgoại ngữNgữ VănLịch sửNgoại ngữToán
4TCĐLịch sửSinh họcHóa họcGDĐPToán
5Tin họcTin họcHóa họcGDQPHĐ TN HNSHTT
       
   Lớp10D1  
   Có tác dụng từ ngày 30/01/2023 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTNgữ VănGDCDToánTCĐNgữ Văn
2ToánNgoại ngữĐịa lýToánGDCDNgữ Văn
3Ngữ VănNgoại ngữKTNNGDQPGDCDNgoại ngữ
4Lịch sửThể dụcVật lýVật lýToánGDĐP
5Lịch sửĐịa lýThể dụcHĐ TN HNKTNNSHTT
Buổi chiều     
       
   Lớp10D2  
   Có tác dụng từ ngày 30/01/2023 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTGDCDĐịa lýLịch sửGDĐPKTNN
2Ngoại ngữToánVật lýVật lýHĐ TN HNNgữ Văn
3Ngoại ngữGDQPNgữ VănThể dụcGDCDTCĐ
4ToánLịch sửNgữ VănGDCDNgoại ngữToán
5ToánThể dụcKTNNĐịa lýNgữ VănSHTT
       
   Lớp10D3  
   Có tác dụng từ ngày 30/01/2023 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTĐịa lýGDCDVật lýNgoại ngữĐịa lý
2Ngữ VănVật lýKTNNLịch sửNgoại ngữKTNN
3Ngữ VănLịch sửHĐ TN HNGDCDNgữ VănNgữ Văn
4GDCDNgoại ngữThể dụcToánGDQPToán
5GDĐPTCĐToánToánThể dụcSHTT
       
   Lớp10D4  
   Có tác dụng từ ngày 30/01/2023 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTNgoại ngữĐịa lýNgữ VănVật lýToán
2ToánNgoại ngữLịch sửNgữ VănĐịa lýToán
3GDCDNgữ VănThể dụcĐịa lýNgoại ngữKTNN
4HĐ TN HNNgữ VănToánVật lýKTNNThể dục
5GDĐPGDCDGDQPLịch sửTCĐSHTT
3      
       
   Lớp10D5  
   Có tác dụng từ ngày 30/01/2023 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTThể dụcNgữ VănĐịa lýNgoại ngữLịch sử
2Lịch sửĐịa lýHĐ TN HNNgữ VănVật lýVật lý
3Ngoại ngữKTNNGDQPGDĐPNgữ VănThể dục
4Địa lýTCĐToánToánGDCDNgữ Văn
5GDCDNgoại ngữToánToánKTNNSHTT
3      
       
   Lớp10D6  
   Có tác dụng từ ngày 30/01/2023 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTToánLịch sửTCĐNgoại ngữToán
2Vật lýNgữ VănNgoại ngữGDCDĐịa lýToán
3Địa lýHĐ TN HNKTNNLịch sửNgữ VănNgữ Văn
4Ngữ VănVật lýGDQPĐịa lýThể dụcGDĐP
5Ngoại ngữKTNNToánThể dụcGDCDSHTT
       
   Lớp10D7  
   Có tác dụng từ ngày 30/01/2023 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTNgoại ngữKTNNGDCDVật lýToán
2GDCDTCĐNgữ VănHĐ TN HNThể dụcĐịa lý
3Lịch sửThể dụcVật lýToánKTNNNgoại ngữ
4Địa lýNgữ VănToánLịch sửĐịa lýNgữ Văn
5GDĐPNgữ VănToánNgoại ngữGDQPSHTT
       
   Lớp10D8  
   Có tác dụng từ ngày 30/01/2023 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTLịch sửGDQPKTNNTCĐThể dục
2Ngoại ngữGDCDGDCDThể dụcVật lýNgoại ngữ
3Ngoại ngữNgữ VănToánVật lýToánĐịa lý
4Ngữ VănKTNNToánToánHĐ TN HNĐịa lý
5Lịch sửGDĐPNgữ VănĐịa lýNgữ VănSHTT
       
   Lớp11A1  
   Có tác dụng từ ngày 30/01/2023 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTĐịa lýNgoại ngữNgữ VănThể dụcNgữ Văn
2ToánSinh họcKTCNKTCNNgoại ngữNgữ Văn
3ToánTin họcHóa họcGDCDTCĐGDQP
4Lịch sửNgoại ngữHóa họcVật lýToánThể dục
5 Vật lý Toán Tin học
       
   Lớp11A2  
   Có tác dụng từ ngày 30/01/2023 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTNgoại ngữThể dụcTin họcGDCDKTCN
2Ngữ VănNgoại ngữVật lýHóa họcToánTCĐ
3ToánLịch sửTin họcToánToánVật lý
4Hóa họcThể dụcKTCNNgoại ngữGDQPĐịa lý
5 Ngữ Văn Sinh học Ngữ Văn
       
   Lớp11A3  
   Có tác dụng từ ngày 30/01/2023 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTNgữ VănHóa họcKTCNNgữ VănNgoại ngữ
2ToánTCĐTin họcHóa họcKTCNNgoại ngữ
3ToánĐịa lýNgữ VănGDCDNgoại ngữSinh học
4Vật lýTin họcGDQPThể dụcLịch sửToán
5 Thể dục Vật lý Toán
       
   Lớp11A4  
   Có tác dụng từ ngày 30/01/2023 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTTCĐVật lýGDQPNgữ VănVật lý
2Tin họcNgoại ngữToánNgữ VănNgữ VănGDCD
3ToánThể dụcHóa họcSinh họcĐịa lýKTCN
4Ngoại ngữKTCNThể dụcToánTin họcHóa học
5 Ngoại ngữ Toán Lịch sử
       
   Lớp11A5  
   Có tác dụng từ ngày 30/01/2023 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTToánTCĐNgữ VănNgữ VănToán
2Ngoại ngữToánNgoại ngữNgữ VănGDQPToán
3Vật lýTin họcSinh họcĐịa lýLịch sửThể dục
4Vật lýKTCNHóa họcNgoại ngữGDCDKTCN
5 Hóa học Thể dục Tin học
       
   Lớp11A6  
   Có tác dụng từ ngày 30/01/2023 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTNgữ VănTin họcToánNgoại ngữThể dục
2Vật lýNgữ VănToánToánNgoại ngữTin học
3Sinh họcKTCNThể dụcGDQPKTCNVật lý
4Hóa họcĐịa lýNgữ VănHóa họcToánNgoại ngữ
5 GDCD Lịch sử TCĐ
       
   Lớp11D1  
   Có tác dụng từ ngày 30/01/2023 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTThể dụcThể dụcKTCNToánTin học
2ToánTin họcTCĐGDCDToánSinh học
3Ngữ VănVật lýToánĐịa lýGDQPNgoại ngữ
4Ngữ VănVật lýHóa họcHóa họcKTCNNgoại ngữ
5 Ngoại ngữ Lịch sử Ngữ Văn
       
   Lớp11D2  
   Có tác dụng từ ngày 30/01/2023 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTNgữ VănToánGDQPNgoại ngữĐịa lý
2ToánNgữ VănKTCNNgữ VănGDCDVật lý
3Ngoại ngữVật lýHóa họcToánTCĐTin học
4Hóa họcTin họcSinh họcToánThể dụcThể dục
5 KTCN Ngoại ngữ Lịch sử
       
   Lớp11D3  
   Có tác dụng từ ngày 30/01/2023 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTVật lýTin họcNgoại ngữKTCNTCĐ
2ToánĐịa lýNgữ VănKTCNNgoại ngữThể dục
3Hóa họcLịch sửToánHóa họcThể dụcToán
4Ngoại ngữGDQPToánGDCDNgữ VănVật lý
5 Tin học Sinh học Ngữ Văn
       
   Lớp11D4  
   Có tác dụng từ ngày 30/01/2023 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTTin họcNgữ VănTCĐToánKTCN
2Địa lýThể dụcNgữ VănGDCDNgữ VănLịch sử
3Hóa họcNgoại ngữToánNgoại ngữKTCNTin học
4Vật lýNgoại ngữThể dụcToánGDQPVật lý
5 Sinh học Toán Hóa học
       
   Lớp11D5  
   Có tác dụng từ ngày 30/01/2023 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTKTCNNgữ VănHóa họcGDCDLịch sử
2Ngoại ngữNgữ VănThể dụcVật lýKTCNNgữ Văn
3Tin họcSinh họcToánVật lýNgoại ngữTin học
4ToánThể dụcHóa họcToánNgoại ngữGDQP
5 TCĐ Toán Địa lý
       
   Lớp11D6  
   Có tác dụng từ ngày 30/01/2023 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTKTCNNgữ VănThể dụcToánHóa học
2ToánĐịa lýKTCNTin họcToánTin học
3Vật lýNgoại ngữThể dụcGDCDGDQPSinh học
4Ngữ VănNgoại ngữToánTCĐNgoại ngữNgữ Văn
5 Lịch sử Hóa học Vật lý
       
   Lớp11D7  
   Có tác dụng từ ngày 30/01/2023 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTVật lýNgoại ngữLịch sửNgữ VănNgoại ngữ
2ToánTin họcNgoại ngữHóa họcNgữ VănThể dục
3Địa lýTin họcToánTCĐToánHóa học
4Sinh họcNgữ VănToánVật lýThể dụcKTCN
5 KTCN GDCD GDQP
       
   Lớp11D8  
   Có tác dụng từ ngày 30/01/2023 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTĐịa lýToánKTCNLịch sửThể dục
2GDCDHóa họcToánNgữ VănTin họcKTCN
3Hóa họcNgoại ngữVật lýThể dụcTin họcNgoại ngữ
4ToánNgoại ngữVật lýSinh họcToánNgữ Văn
5 GDQP TCĐ Ngữ Văn
       
   Lớp11D9  
   Có tác dụng từ ngày 30/01/2023 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTTin họcToánNgữ VănThể dụcVật lý
2ToánGDCDToánKTCNLịch sửTin học
3TCĐKTCNHóa họcGDQPToánHóa học
4Ngoại ngữSinh họcNgữ VănNgoại ngữĐịa lýVật lý
5 Ngữ Văn Ngoại ngữ Thể dục
       
   Lớp12A1  
   Có tác dụng từ ngày 30/01/2023 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTLịch sửToánNgữ VănGDCDHóa học
2Hóa họcTin họcToánĐịa lýVật lýĐịa lý
3Vật lýNgữ VănThể dụcNgoại ngữNgoại ngữSinh học
4ToánThể dụcNgữ VănSinh họcNgoại ngữTCĐ
5 KTCN GDQP Tin học
       
   Lớp12A2  
   Có tác dụng từ ngày 30/01/2023 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTGDCDHóa họcSinh họcNgữ VănNgữ Văn
2Vật lýGDQPThể dụcHóa họcNgữ VănĐịa lý
3Sinh họcKTCNTin họcVật lýLịch sửNgoại ngữ
4Ngoại ngữĐịa lýTCĐToánThể dụcNgoại ngữ
5 Tin học Toán Toán
       
   Lớp12A3  
   Có tác dụng từ ngày 30/01/2023 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTThể dụcNgữ VănHóa họcLịch sửToán
2Ngữ VănHóa họcTin họcSinh họcNgữ VănSinh học
3ToánNgoại ngữVật lýToánĐịa lýNgoại ngữ
4TCĐGDCDThể dụcGDQPNgoại ngữĐịa lý
5 Tin học Vật lý KTCN
       
   Lớp12A4  
   Có tác dụng từ ngày 30/01/2023 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTSinh họcThể dụcVật lýNgoại ngữGDCD
2Vật lýLịch sửNgữ VănSinh họcNgoại ngữTCĐ
3Ngữ VănĐịa lýNgữ VănToánThể dụcTin học
4ToánHóa họcTin họcToánKTCNHóa học
5 GDQP Ngoại ngữ Địa lý
       
   Lớp12A5  
   Có tác dụng từ ngày 30/01/2023 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTSinh họcVật lýNgoại ngữTin họcToán
2Địa lýThể dụcVật lýGDQPThể dụcTin học
3Ngoại ngữGDCDToánSinh họcNgữ VănTCĐ
4Ngoại ngữHóa họcToánĐịa lýNgữ VănLịch sử
5 Ngữ Văn Hóa học KTCN
       
   Lớp12A6  
   Có tác dụng từ ngày 30/01/2023 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTTin họcHóa họcGDCDVật lýToán
2Sinh họcToánĐịa lýĐịa lýGDQPToán
3Ngoại ngữHóa họcKTCNThể dụcNgữ VănNgữ Văn
4Ngoại ngữTCĐVật lýLịch sửNgữ VănSinh học
5 Thể dục Ngoại ngữ Tin học
       
   Lớp12A7  
   Có tác dụng từ ngày 30/01/2023 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTNgoại ngữTin họcVật lýHóa họcSinh học
2Ngữ VănNgoại ngữToánToánTCĐHóa học
3Ngữ VănThể dụcGDQPToánThể dụcĐịa lý
4Ngoại ngữKTCNSinh họcĐịa lýNgữ VănTin học
5 Vật lý GDCD Lịch sử
       
   Lớp12A8  
   Có tác dụng từ ngày 30/01/2023 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTĐịa lýLịch sửNgữ VănTin họcĐịa lý
2Hóa họcTin họcGDQPVật lýVật lýNgữ Văn
3ToánSinh họcSinh họcToánNgoại ngữToán
4Ngữ VănThể dụcKTCNGDCDThể dụcTCĐ
5 Hóa học Ngoại ngữ Ngoại ngữ
Buổi chiều     
       
   Lớp12A9  
   Có tác dụng từ ngày 30/01/2023 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTThể dụcToánNgoại ngữThể dụcTin học
2TCĐGDCDToánNgoại ngữHóa họcLịch sử
3Vật lýTin họcNgữ VănVật lýNgữ VănToán
4Địa lýHóa họcKTCNGDQPNgữ VănNgoại ngữ
5 Sinh học Địa lý Sinh học
       
   Lớp12A10  
   Có tác dụng từ ngày 30/01/2023 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTTCĐGDQPNgoại ngữToánThể dục
2KTCNSinh họcTin họcNgoại ngữToánNgữ Văn
3Vật lýGDCDHóa họcLịch sửTin họcSinh học
4Ngữ VănĐịa lýToánĐịa lýNgữ VănVật lý
5 Hóa học Thể dục Ngoại ngữ
Buổi chiều     
       
   Lớp12A11  
   Có tác dụng từ ngày 30/01/2023 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTTin họcSinh họcSinh họcKTCNNgoại ngữ
2Hóa họcNgữ VănHóa họcTin họcThể dụcĐịa lý
3ToánNgữ VănTCĐNgoại ngữGDCDThể dục
4ToánNgoại ngữNgữ VănVật lýĐịa lýToán
5 Lịch sử GDQP Vật lý
       
   Lớp12A12  
   Có tác dụng từ ngày 30/01/2023 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTLịch sửNgữ VănToánNgữ VănGDQP
2Sinh họcĐịa lýGDCDToánNgữ VănHóa học
3Ngoại ngữHóa họcTCĐVật lýKTCNĐịa lý
4Vật lýSinh họcToánThể dụcTin họcThể dục
5 Ngoại ngữ Ngoại ngữ Tin học
       
   Lớp12A13  
   Có tác dụng từ ngày 30/01/2023 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTNgữ VănSinh họcLịch sửGDQPTCĐ
2Vật lýThể dụcNgữ VănĐịa lýTin họcVật lý
3Địa lýSinh họcKTCNNgoại ngữTin họcToán
4ToánHóa họcToánThể dụcNgữ VănNgoại ngữ
5 Ngoại ngữ GDCD Hóa học
       
   Lớp12A14  
   Có tác dụng từ ngày 30/01/2023 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTThể dụcKTCNTin họcVật lýNgữ Văn
2Ngữ VănNgoại ngữSinh họcNgoại ngữLịch sửHóa học
3Ngữ VănTin họcToánĐịa lýToánThể dục
4GDCDSinh họcToánVật lýNgoại ngữGDQP
5 Địa lý Hóa học TCĐ
Buổi chiều     
       
   Lớp12A15  
   Có tác dụng từ ngày 30/01/2023 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTVật lýVật lýHóa họcToánNgữ Văn
2Ngữ VănLịch sửNgữ VănĐịa lýToánThể dục
3TCĐHóa họcSinh họcSinh họcTin họcNgoại ngữ
4ToánĐịa lýTin họcNgoại ngữKTCNNgoại ngữ
5 GDCD Thể dục GDQP
 Giáo viênLê Thanh Bình   
  Có tác dụng từ ngày 30/01/2023  
  Buổi sáng    
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1  12A1 – Toán 11D4 – Toán 
2  12A1 – Toán 11A2 – Toán 
311A2 – Toán 11D4 – Toán11A2 – Toán11A2 – Toán 
412A1 – Toán  11D4 – Toán  
5   11D4 – Toán  
  Buổi chiều    
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 11D4 – Toán11A2 – Toán 11A2 – Toán 
2 12A1 – Toán12A1 – Toán 11D4 – Toán 
       
  Giáo viênNguyễn Hữu Hòa   
  Có tác dụng từ ngày 30/01/2023  
  Buổi sáng    
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1   11A6 – Toán  
2  11A6 – Toán11A6 – Toán  
3      
4    11A6 – Toán 
5      
  Buổi chiều    
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 11A6 – Toán   11A6 – Toán
2      
       
  Giáo viênNguyễn Thị Hiền   
  Có tác dụng từ ngày 30/01/2023  
  Buổi sáng    
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
110A2 – SHTT  10A2 – Toán  
211A1 – Toán  10A2 – Toán  
311A1 – Toán 10D8 – Toán 10D8 – Toán 
4  10D8 – Toán10D8 – Toán11A1 – Toán 
510A2 – Toán 10A2 – Toán11A1 – Toán 10A2 – SHTT
  Buổi chiều    
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 10A2 – Toán11A1 – Toán 10D8 – Toán11A1 – Toán
2  10D8 – Toán  10A2 – Toán
       
  Giáo viênNgô Quang Giang   
  Có tác dụng từ ngày 30/01/2023  
  Buổi sáng    
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1  12A9 – Toán  12A5 – Toán
211A3 – Toán 12A9 – Toán   
311A3 – Toán 12A5 – Toán  12A9 – Toán
4  12A5 – Toán  11A3 – Toán
5     11A3 – Toán
  Buổi chiều    
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 11A3 – Toán12A5 – Toán 12A9 – Toán12A5 – Toán
2 12A5 – Toán  11A3 – Toán12A9 – Toán
       
  Giáo viênTrần Đăng Hải   
  Có tác dụng từ ngày 30/01/2023  
  Buổi sáng    
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
110A5 – SHTT 11D2 – Toán10A5 – Toán10A5 – Toán 
211D2 – Toán 10A3 – Toán 10A5 – Toán 
3   11D2 – Toán10A3 – Toán 
410A5 – Toán  11D2 – Toán10A3 – Toán 
5   10A3 – Toán 10A5 – SHTT
  Buổi chiều    
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 10A5 – Toán10A3 – Toán 10A3 – Toán 
2 11D2 – Toán10A5 – Toán 11D2 – Toán 
       
  Giáo viênNguyễn Văn Hữu   
  Có tác dụng từ ngày 30/01/2023  
  Buổi sáng    
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 10A1 – Toán  10A1 – Toán 
2      
3      
4   10A1 – Toán  
5   10A1 – Toán  
  Buổi chiều    
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1      
2 10A1 – Toán  10A1 – Toán 
       
  Giáo viênLê Hồng Hạnh   
  Có tác dụng từ ngày 30/01/2023  
  Buổi sáng    
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
111D8 – SHTT 11D8 – Toán 11D6 – Toán 
211D6 – Toán 11D8 – Toán 11D6 – Toán 
3      
411D8 – Toán 11D6 – Toán 11D8 – Toán 
5      
  Buổi chiều    
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 11D8 – Toán11D8 – Toán11A3 – Nghề PT  
2 11D6 – Toán11D6 – Toán   
       
  Giáo viênHoàng Văn Khanh   
  Có tác dụng từ ngày 30/01/2023  
  Buổi sáng    
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
110A6 – SHTT10A6 – Toán   12A6 – Toán
210A6 – Toán12A6 – Toán10A6 – Toán  12A6 – Toán
312A11 – Toán 10A6 – Toán   
412A11 – Toán    12A11 – Toán
5     10A6 – SHTT
  Buổi chiều    
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 10A6 – Toán12A6 – Toán12A11 – Toán10A6 – Toán 
2 12A6 – Toán12A11 – Toán 12A11 – Toán 
       
  Giáo viênNguyễn Ngọc Tân   
  Có tác dụng từ ngày 30/01/2023  
  Buổi sáng    
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1   12A12 – Toán11D1 – Toán 
211D1 – Toán 11A4 – Toán12A12 – Toán11D1 – Toán 
311A4 – Toán 11D1 – Toán   
4  12A12 – Toán11A4 – Toán  
5   11A4 – Toán  
  Buổi chiều    
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 12A12 – Toán11D1 – Toán12A12 – Toán12A12 – Toán 
2 11A4 – Toán11A4 – Toán 11D1 – Toán 
       
  Giáo viênLê Thị Huệ   
  Có tác dụng từ ngày 30/01/2023  
  Buổi sáng    
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
110A4 – SHTT 10A4 – Toán  10D4 – Toán
210D4 – Toán    10D4 – Toán
310A4 – Toán 10A7 – Toán10A4 – Toán 10A7 – Toán
4  10D4 – Toán10A4 – Toán  
510A7 – Toán  10A7 – Toán 10A4 – SHTT
  Buổi chiều    
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 10A4 – Toán  10D4 – Toán10A4 – Toán
2 10D4 – Toán  10A7 – Toán10A7 – Toán
       
  Giáo viênLê Đình Sơn   
  Có tác dụng từ ngày 30/01/2023  
  Buổi sáng    
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
111A5 – SHTT11A5 – Toán   11A5 – Toán
2 11A5 – Toán   11A5 – Toán
312A8 – Toán  12A8 – Toán 12A8 – Toán
4   12A2 – Toán  
5   12A2 – Toán 12A2 – Toán
  Buổi chiều    
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 12A2 – Toán  12A2 – Toán11A5 – Toán
2 11A5 – Toán  12A8 – Toán12A8 – Toán
       
  Giáo viênNguyễn Thị Thủy T   
  Có tác dụng từ ngày 30/01/2023  
  Buổi sáng    
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
112A14 – SHTT  10D1 – Toán  
210D1 – Toán  10D1 – Toán  
3  12A14 – Toán12A4 – Toán12A14 – Toán 
412A4 – Toán 12A14 – Toán12A4 – Toán10D1 – Toán 
5      
  Buổi chiều    
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 12A4 – Toán10D1 – Toán 12A14 – Toán 
2 10D1 – Toán12A14 – Toán12A14 – Toán12A4 – Toán 
       
  Giáo viênLê Thanh Thúy   
  Có tác dụng từ ngày 30/01/2023  
  Buổi sáng    
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
112A15 – SHTT   12A15 – Toán 
211D7 – Toán   12A15 – Toán 
3  11D7 – Toán 11D7 – Toán 
412A15 – Toán 11D7 – Toán   
510A3 – HĐ TN HN   10A8 – HĐ TN HN 
  Buổi chiều    
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 12A15 – Toán12A15 – Toán 11D7 – Toán 
2 11D7 – Toán  12A15 – Toán 
       
  Giáo viênPhạm Thị Thanh   
  Có tác dụng từ ngày 30/01/2023  
  Buổi sáng    
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
112A3 – SHTT    12A3 – Toán
2      
312A3 – Toán  12A3 – Toán 12A13 – Toán
412A13 – Toán 12A13 – Toán10D3 – Toán 10D3 – Toán
5  10D3 – Toán10D3 – Toán  
  Buổi chiều    
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 10D3 – Toán12A13 – Toán  12A3 – Toán
2 12A3 – Toán10D3 – Toán12A13 – Toán 12A13 – Toán
       
  Giáo viênNguyễn Xuân Hoàng   
  Có tác dụng từ ngày 30/01/2023  
  Buổi sáng    
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
112A10 – SHTT 11D9 – Toán 12A10 – Toán 
211D9 – Toán 11D9 – Toán 12A10 – Toán 
3    11D9 – Toán 
4  12A10 – Toán   
5      
  Buổi chiều    
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
111A1 – Nghề PT  11A2 – Nghề PT12A10 – Toán11D9 – Toán
2  12A10 – Toán 11D9 – Toán12A10 – Toán
       
  Giáo viênLê Hải Vân   
  Có tác dụng từ ngày 30/01/2023  
  Buổi sáng    
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
111D3 – SHTT10D6 – Toán   10D6 – Toán
211D3 – Toán10D2 – Toán   10D6 – Toán
3  11D3 – Toán  11D3 – Toán
410D2 – Toán 11D3 – Toán  10D2 – Toán
510D2 – Toán 10D6 – Toán   
  Buổi chiều    
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1  11D3 – Toán 11D3 – Toán 
2 10D2 – Toán10D2 – Toán 10D6 – Toán10D6 – Toán
       
  Giáo viênLê Văn Thọ   
  Có tác dụng từ ngày 30/01/2023  
  Buổi sáng    
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1      
2  12A7 – Toán12A7 – Toán  
3   12A7 – Toán  
4  10D5 – Toán10D5 – Toán  
5  10D5 – Toán10D5 – Toán  
  Buổi chiều    
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 12A7 – Toán    
2 10D5 – Toán10D5 – Toán  12A7 – Toán
       
  Giáo viênHồ Thanh Quý   
  Có tác dụng từ ngày 30/01/2023  
  Buổi sáng    
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
110A8 – SHTT    10D7 – Toán
210A8 – Toán     
310A8 – Toán 11D5 – Toán10D7 – Toán 10A8 – Toán
411D5 – Toán 10D7 – Toán11D5 – Toán 10A8 – Toán
5  10D7 – Toán11D5 – Toán 10A8 – SHTT
  Buổi chiều    
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 10D7 – Toán  11D5 – Toán10A8 – Toán
2 10A8 – Toán  10D7 – Toán11D5 – Toán
       
  Giáo viênNguyễn Duy Anh   
  Có tác dụng từ ngày 30/01/2023  
  Buổi sáng    
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 10A8 – Vật lý 10A8 – Vật lý  
2   10A8 – Vật lý  
3 10A2 – Vật lý    
4 10A2 – Vật lý 11A1 – Vật lý  
5 11A1 – Vật lý 10A2 – Vật lý  
  Buổi chiều    
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 11A1 – Vật lý10A8 – Vật lý  10A2 – Vật lý
2 10A2 – Vật lý11A1 – Vật lý  10A8 – Vật lý
       
  Giáo viênNguyễn Thị Thủy L   
  Có tác dụng từ ngày 30/01/2023  
  Buổi sáng    
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
111A2 – SHTT     
212A13 – Vật lý 11A2 – Vật lý  12A13 – Vật lý
312A10 – Vật lý 12A3 – Vật lý12A12 – Vật lý 11A2 – Vật lý
412A12 – Vật lý  12A11 – Vật lý 12A10 – Vật lý
5  10A6 – HĐ TN HN12A3 – Vật lý 12A11 – Vật lý
  Buổi chiều    
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 12A3 – Vật lý  12A3 – Vật lý 
2 11A2 – Vật lý  11A2 – Vật lý 
       
  Giáo viênLương Minh Việt   
  Có tác dụng từ ngày 30/01/2023  
  Buổi sáng    
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1  11A4 – Vật lý  11A4 – Vật lý
2     11D2 – Vật lý
311D6 – Vật lý11D2 – Vật lý11D8 – Vật lý   
411D4 – Vật lý10A6 – Vật lý11D8 – Vật lý  11D4 – Vật lý
510A6 – Vật lý10A6 – Vật lý   11D6 – Vật lý
  Buổi chiều    
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1  11A4 – Vật lý 11A4 – Vật lý 
2  10A6 – Vật lý 10A6 – Vật lý 
       
  Giáo viênNguyễn Mỹ Hạnh   
  Có tác dụng từ ngày 30/01/2023  
  Buổi sáng    
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
112A5 – SHTT 12A5 – Vật lý 12A6 – Vật lý 
2  12A5 – Vật lý 12A1 – Vật lý 
312A1 – Vật lý 10A1 – Vật lý   
410A1 – Vật lý 12A6 – Vật lý   
510A1 – Vật lý     
  Buổi chiều    
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 10A1 – Vật lý12A1 – Vật lý 12A1 – Vật lý12A6 – Vật lý
2  10A1 – Vật lý 12A6 – Vật lý 
       
  Giáo viênCao Thị Bích Hợp   
  Có tác dụng từ ngày 30/01/2023  
  Buổi sáng    
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
112A2 – SHTT   12A14 – Vật lý 
212A2 – Vật lý  12A8 – Vật lý12A8 – Vật lý 
311A5 – Vật lý  12A2 – Vật lý  
411A5 – Vật lý  12A14 – Vật lý  
5      
  Buổi chiều    
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1  11A5 – Vật lý 11A5 – Vật lý11D4 – Nghề PT
2  12A2 – Vật lý 12A2 – Vật lý 
       
  Giáo viênNguyễn Thị Linh   
  Có tác dụng từ ngày 30/01/2023  
  Buổi sáng    
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 12A15 – Vật lý12A15 – Vật lý10D3 – Vật lý10D4 – Vật lý 
2 10D3 – Vật lý10D2 – Vật lý10D2 – Vật lý10D2 – HĐ TN HN 
312A9 – Vật lý 10D3 – HĐ TN HN12A9 – Vật lý  
410D4 – HĐ TN HN  10D4 – Vật lý  
5      
  Buổi chiều    
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1     11D3 – Nghề PT
2      
       
  Giáo viênCao Thị Hương   
  Có tác dụng từ ngày 30/01/2023  
  Buổi sáng    
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
110D5 – SHTT   10A4 – Vật lý 
2  10A4 – Vật lý 10D5 – Vật lý10D5 – Vật lý
310A5 – Vật lý 10A5 – Vật lý  10A5 – Vật lý
410A4 – Vật lý     
5     10D5 – SHTT
  Buổi chiều    
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1  10A5 – Vật lý11D2 – Nghề PT10A4 – Vật lý 
2  10A4 – Vật lý 10A5 – Vật lý 
       
  Giáo viênPhạm Sơn Hải   
  Có tác dụng từ ngày 30/01/2023  
  Buổi sáng    
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
111A6 – SHTT11D7 – Vật lý 10A7 – Vật lý 11D9 – Vật lý
211A6 – Vật lý  10A7 – HĐ TN HN 10A7 – Vật lý
3 11D1 – Vật lý   11A6 – Vật lý
410A7 – Vật lý11D1 – Vật lý 11D7 – Vật lý 11D9 – Vật lý
5      
  Buổi chiều    
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1  10A7 – Vật lý 10A7 – Vật lý 
2  11A6 – Vật lý 11A6 – Vật lý 
       
  Giáo viênLê Đăng Hồ   
  Có tác dụng từ ngày 30/01/2023  
  Buổi sáng    
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
112A4 – SHTT 10A3 – Vật lý12A4 – Vật lý10D7 – Vật lý 
212A4 – Vật lý  10A3 – Vật lý10D8 – Vật lý 
3  10D7 – Vật lý10D8 – Vật lý  
410A3 – Vật lý 10D1 – Vật lý10D1 – Vật lý  
5      
  Buổi chiều    
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 10A3 – Vật lý12A4 – Vật lý   
2 12A4 – Vật lý10A3 – Vật lý   
       
  Giáo viênLê Duy Minh   
  Có tác dụng từ ngày 30/01/2023  
  Buổi sáng    
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
110D6 – SHTT11D3 – Vật lý 12A7 – Vật lý  
210D6 – Vật lý  11D5 – Vật lý  
3 10D6 – HĐ TN HN 11D5 – Vật lý  
411A3 – Vật lý10D6 – Vật lý   11D3 – Vật lý
5 12A7 – Vật lý 11A3 – Vật lý 10D6 – SHTT
  Buổi chiều    
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1  11A3 – Vật lý12A7 – Vật lý11A3 – Vật lý 
2  12A7 – Vật lý   
       
  Giáo viênNgô Thị Thanh   
  Có tác dụng từ ngày 30/01/2023  
  Buổi sáng    
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
110A3 – SHTT 12A6 – Hóa học 10A3 – Hóa học 
210A2 – Hóa học   12A9 – Hóa học 
310A2 – Hóa học12A6 – Hóa học10A3 – Hóa học   
4 12A9 – Hóa học10A2 – Hóa học   
5 10A3 – Hóa học   10A3 – SHTT
  Buổi chiều    
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1  10A2 – Hóa học 10A2 – Hóa học 
2  12A6 – Hóa học 10A3 – Hóa học10A3 – Hóa học
       
  Giáo viênNguyễn Xuân Sinh   
  Có tác dụng từ ngày 30/01/2023  
  Buổi sáng    
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1   11D5 – Hóa học 11D6 – Hóa học
2   11D7 – Hóa học  
311D3 – Hóa học 11D2 – Hóa học11D3 – Hóa học 11D7 – Hóa học
411D2 – Hóa học 11D5 – Hóa học  10D1 – GDĐP
510D4 – GDĐP  11D6 – Hóa học  
  Buổi chiều    
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1      
2      
       
  Giáo viênNgô Thị Nga   
  Có tác dụng từ ngày 30/01/2023  
  Buổi sáng    
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
111A4 – SHTT  10A1 – HĐ TN HN  
2      
311D4 – Hóa học 11A4 – Hóa học10A6 – Hóa học 10A6 – Hóa học
411A6 – Hóa học 10A6 – Hóa học11A6 – Hóa học 11A4 – Hóa học
5  10A5 – HĐ TN HN10D1 – HĐ TN HN 11D4 – Hóa học
  Buổi chiều    
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 11A4 – Hóa học   11A4 – Hóa học
2 11A6 – Hóa học   10A6 – Hóa học
       
  Giáo viênĐậu Thị Hiền   
  Có tác dụng từ ngày 30/01/2023  
  Buổi sáng    
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
112A1 – SHTT 12A2 – Hóa học  12A1 – Hóa học
212A1 – Hóa học  12A2 – Hóa học 12A14 – Hóa học
3  12A10 – Hóa học10D5 – GDĐP 10A2 – GDĐP
4 12A13 – Hóa học    
5 12A10 – Hóa học 12A14 – Hóa học 12A13 – Hóa học
  Buổi chiều    
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 12A1 – Hóa học   12A2 – Hóa học
2 12A2 – Hóa học   12A1 – Hóa học
       
  Giáo viênPhạm Thị Thường   
  Có tác dụng từ ngày 30/01/2023  
  Buổi sáng    
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
111A1 – SHTT  12A15 – Hóa học  
212A8 – Hóa học11D8 – Hóa học 11A2 – Hóa học  
311D8 – Hóa học12A15 – Hóa học11A1 – Hóa học   
411A2 – Hóa học 11A1 – Hóa học   
5 12A8 – Hóa học    
  Buổi chiều    
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 11A2 – Hóa học   11A2 – Hóa học
2 11A1 – Hóa học   11A1 – Hóa học
       
  Giáo viênLê Thị Thu Hà   
  Có tác dụng từ ngày 30/01/2023  
  Buổi sáng    
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
110A1 – SHTT   12A7 – Hóa học 
210A1 – Hóa học10A3 – GDĐP  10A1 – Hóa học12A7 – Hóa học
3     10A1 – GDĐP
4 12A4 – Hóa học   12A4 – Hóa học
5 10A1 – Hóa học   10A1 – SHTT
  Buổi chiều    
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1  10A1 – Hóa học 12A4 – Hóa học10A1 – Hóa học
2    12A7 – Hóa học12A4 – Hóa học
       
  Giáo viênCao Thị Hà   
  Có tác dụng từ ngày 30/01/2023  
  Buổi sáng    
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
111D9 – SHTT    10A8 – Hóa học
2     10A5 – Hóa học
3  11D9 – Hóa học  11D9 – Hóa học
4  10A5 – Hóa học10A8 – Hóa học 10D6 – GDĐP
5  10A8 – Hóa học10A5 – Hóa học  
  Buổi chiều    
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 10A8 – Hóa học   10A5 – Hóa học
2 10A5 – Hóa học    
       
  Giáo viênNguyễn Thị Hà (HT)   
  Có tác dụng từ ngày 30/01/2023  
  Buổi sáng    
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1      
2      
3      
4  11D1 – Hóa học11D1 – Hóa học  
5      
  Buổi chiều    
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1      
2      
       
  Giáo viênHoàng Thị Hà   
  Có tác dụng từ ngày 30/01/2023  
  Buổi sáng    
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
111A3 – SHTT 11A3 – Hóa học12A3 – Hóa học  
212A11 – Hóa học12A3 – Hóa học12A11 – Hóa học11A3 – Hóa học  
3   10A2 – HĐ TN HN  
4 12A5 – Hóa học11A5 – Hóa học   
5 11A5 – Hóa học10A4 – HĐ TN HN12A5 – Hóa học  
  Buổi chiều    
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 11A5 – Hóa học12A3 – Hóa học   
2 11A3 – Hóa học11A3 – Hóa học 12A3 – Hóa học 
       
  Giáo viênLê Thị Mỵ   
  Có tác dụng từ ngày 30/01/2023  
  Buổi sáng    
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
110A7 – SHTT     
210A7 – Hóa học10A4 – Hóa học   12A12 – Hóa học
310A7 – Hóa học12A12 – Hóa học    
4   10A7 – GDĐP 10A4 – Hóa học
510D7 – GDĐP10A7 – Hóa học 10A4 – Hóa học 10A7 – SHTT
  Buổi chiều    
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 10A7 – Hóa học10A4 – Hóa học   
2 10A4 – Hóa học    
       
  Giáo viênCao Thị Hằng   
  Có tác dụng từ ngày 30/01/2023  
  Buổi sáng    
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 12A5 – Sinh học12A11 – Sinh học12A11 – Sinh học 12A7 – Sinh học
2 11A1 – Sinh học 12A3 – Sinh học 12A3 – Sinh học
3  11A5 – Sinh học12A5 – Sinh học 11A3 – Sinh học
4  12A7 – Sinh học   
5   11A2 – Sinh học  
  Buổi chiều    
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1  12A7 – Sinh học 11A1 – Sinh học11A3 – Sinh học
2  12A3 – Sinh học 11A5 – Sinh học11A2 – Sinh học
       
  Giáo viênTrần Thị Bắc   
  Có tác dụng từ ngày 30/01/2023  
  Buổi sáng    
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
111D6 – SHTT    10A6 – Sinh học
2 10A1 – Sinh học   10A3 – Sinh học
310A1 – Sinh học10A6 – Sinh học   11D6 – Sinh học
4 10A3 – Sinh học   10A2 – Sinh học
5 10A2 – Sinh học    
  Buổi chiều    
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1  10A6 – Sinh học 10A1 – Sinh học 
2 10A3 – Sinh học10A2 – Sinh học   
       
  Giáo viênĐỗ Thị Liên   
  Có tác dụng từ ngày 30/01/2023  
  Buổi sáng    
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 12A4 – Sinh học12A13 – Sinh học12A2 – Sinh học  
212A6 – Sinh học 12A14 – Sinh học12A4 – Sinh học  
312A2 – Sinh học12A13 – Sinh học12A15 – Sinh học12A15 – Sinh học 12A1 – Sinh học
4 12A14 – Sinh học 12A1 – Sinh học 12A6 – Sinh học
5      
  Buổi chiều    
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1   11D7 – Nghề PT12A6 – Sinh học12A4 – Sinh học
2    12A1 – Sinh học12A2 – Sinh học
       
  Giáo viênHồ Thị Chi   
  Có tác dụng từ ngày 30/01/2023  
  Buổi sáng    
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1  10A7 – Sinh học  10A4 – Sinh học
2 10A7 – Sinh học   10A8 – Sinh học
3 11D5 – Sinh học10A4 – Sinh học   
411D7 – Sinh học11D9 – Sinh học10A8 – Sinh học  10A5 – Sinh học
510A5 – Sinh học11D4 – Sinh học    
  Buổi chiều    
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1   11D8 – Nghề PT10A8 – Sinh học10A7 – Sinh học
2    10A4 – Sinh học10A5 – Sinh học
       
  Giáo viênNgô Thị Hồng   
  Có tác dụng từ ngày 30/01/2023  
  Buổi sáng    
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1      
212A12 – Sinh học12A10 – Sinh học   11D1 – Sinh học
311A6 – Sinh học12A8 – Sinh học12A8 – Sinh học11A4 – Sinh học 12A10 – Sinh học
4 12A12 – Sinh học11D2 – Sinh học11D8 – Sinh học  
5 12A9 – Sinh học 11D3 – Sinh học 12A9 – Sinh học
  Buổi chiều    
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1   11D9 – Nghề PT  
2    11A4 – Sinh học11A6 – Sinh học
       
  Giáo viênNguyễn Duy Thành   
  Có tác dụng từ ngày 30/01/2023  
  Buổi sáng    
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1  10D7 – KTNN10D8 – KTNN  
2  10D5 – HĐ TN HN10D7 – HĐ TN HN  
3 10D5 – KTNN10D6 – KTNN 10D7 – KTNN 
4 10D8 – KTNN  10D8 – HĐ TN HN 
5 10D6 – KTNN  10D5 – KTNN 
  Buổi chiều    
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1     11D6 – Nghề PT
2      
       
  Giáo viênĐỗ Xuân Dương   
  Có tác dụng từ ngày 30/01/2023  
  Buổi sáng    
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1     10D2 – KTNN
2  10D3 – KTNN  10D3 – KTNN
3  10D1 – KTNN  10D4 – KTNN
4    10D4 – KTNN 
5  10D2 – KTNN 10D1 – KTNN 
  Buổi chiều    
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1   11D5 – Nghề PT  
2      
       
  Giáo viênDương Văn Tuấn   
  Có tác dụng từ ngày 30/01/2023  
  Buổi sáng    
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1  12A14 – KTCN11D1 – KTCN12A11 – KTCN11D4 – KTCN
2  11A1 – KTCN11A1 – KTCN  
3 12A2 – KTCN  11D4 – KTCN11A4 – KTCN
4 11A4 – KTCN12A8 – KTCN 11D1 – KTCN11D7 – KTCN
5 11D7 – KTCN   12A5 – KTCN
  Buổi chiều    
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
111A6 – Nghề PT     
2      
       
  Giáo viênVăn Đình Thuận   
  Có tác dụng từ ngày 30/01/2023  
  Buổi sáng    
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 11D5 – KTCN 11D8 – KTCN 11A2 – KTCN
2  11D2 – KTCN11D9 – KTCN11D5 – KTCN11D8 – KTCN
3 11D9 – KTCN12A6 – KTCN 12A12 – KTCN 
4 11A5 – KTCN11A2 – KTCN 12A15 – KTCN11A5 – KTCN
5 11D2 – KTCN   12A3 – KTCN
  Buổi chiều    
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1     11D1 – Nghề PT
2      
       
  Giáo viênĐào Thị Thúy   
  Có tác dụng từ ngày 30/01/2023  
  Buổi sáng    
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
112A13 – SHTT11D6 – KTCN 11A3 – KTCN11D3 – KTCN 
212A10 – KTCN 11D6 – KTCN11D3 – KTCN11A3 – KTCN 
3 11A6 – KTCN12A13 – KTCN 11A6 – KTCN 
4 12A7 – KTCN12A9 – KTCN 12A4 – KTCN 
5 12A1 – KTCN    
  Buổi chiều    
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1      
2      
       
  Giáo viênLê Thị Hợp   
  Có tác dụng từ ngày 30/01/2023  
  Buổi sáng    
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 11D9 – Tin học  10A2 – Tin học11D1 – Tin học
211A4 – Tin học11D1 – Tin học  11D8 – Tin học11D9 – Tin học
311D5 – Tin học11A1 – Tin học  11D8 – Tin học11D5 – Tin học
410A2 – Tin học   11A4 – Tin học 
510A8 – Tin học10A8 – Tin học   11A1 – Tin học
  Buổi chiều    
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1   11A4 – Nghề PT  
2      
       
  Giáo viênBùi Thị Hương   
  Có tác dụng từ ngày 30/01/2023  
  Buổi sáng    
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 12A11 – Tin học12A7 – Tin học10A6 – Tin học12A5 – Tin học12A9 – Tin học
2 12A1 – Tin học12A3 – Tin học12A11 – Tin học10A7 – Tin học12A5 – Tin học
3 12A9 – Tin học  12A15 – Tin học 
4  12A15 – Tin học  12A7 – Tin học
5 12A3 – Tin học10A7 – Tin học 10A6 – Tin học12A1 – Tin học
  Buổi chiều    
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1      
2      
       
  Giáo viênLê Thị Phượng   
  Có tác dụng từ ngày 30/01/2023  
  Buổi sáng    
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 12A6 – Tin học 12A14 – Tin học12A8 – Tin học 
2 12A8 – Tin học12A10 – Tin học10A5 – Tin học10A4 – Tin học10A4 – Tin học
3 12A14 – Tin học12A2 – Tin học 12A10 – Tin học12A4 – Tin học
4  12A4 – Tin học 10A5 – Tin học 
5 12A2 – Tin học   12A6 – Tin học
  Buổi chiều    
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
111A5 – Nghề PT     
2      
       
  Giáo viênĐào Duy Hưng   
  Có tác dụng từ ngày 30/01/2023  
  Buổi sáng    
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1  11D3 – Tin học11A2 – Tin học 10A1 – Tin học
2  10A1 – Tin học11D6 – Tin học 11D6 – Tin học
3 11A5 – Tin học11A2 – Tin học  11D2 – Tin học
4 11D2 – Tin học    
5 11D3 – Tin học   11A5 – Tin học
  Buổi chiều    
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1      
2      
       
  Giáo viênCao Thị Chung   
  Có tác dụng từ ngày 30/01/2023  
  Buổi sáng    
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
111D7 – SHTT11D4 – Tin học11A6 – Tin học  10A3 – Tin học
210A3 – Tin học11D7 – Tin học11A3 – Tin học 12A13 – Tin học11A6 – Tin học
3 11D7 – Tin học  12A13 – Tin học11D4 – Tin học
4 11A3 – Tin học  12A12 – Tin học 
5     12A12 – Tin học
  Buổi chiều    
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1      
2      
       
  Giáo viênĐỗ Thị Hà   
  Có tác dụng từ ngày 30/01/2023  
  Buổi sáng    
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1    11A2 – GDCD 
211D8 – GDCD  10D6 – GDCD  
3   11A1 – GDCD12A11 – GDCD 
412A14 – GDCD  11D3 – GDCD10D5 – GDCD 
510D5 – GDCD  12A7 – GDCD10D6 – GDCD 
  Buổi chiều    
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1     12A14 – GDCD
2     12A11 – GDCD
       
  Giáo viênLê Thị Hằng   
  Có tác dụng từ ngày 30/01/2023  
  Buổi sáng    
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1  10D1 – GDCD12A6 – GDCD12A1 – GDCD 
2 10D8 – GDCD10D8 – GDCD11D4 – GDCD10D1 – GDCD 
3 12A5 – GDCD 11D6 – GDCD10D1 – GDCD 
4    11A5 – GDCD 
5 12A15 – GDCD 11D7 – GDCD  
  Buổi chiều    
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1   12A5 – GDCD  
2 12A15 – GDCD    
       
  Giáo viênNguyễn Thị Lan   
  Có tác dụng từ ngày 30/01/2023  
  Buổi sáng    
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
110D7 – SHTT12A2 – GDCD10D3 – GDCD10D7 – GDCD  
210D7 – GDCD12A9 – GDCD12A12 – GDCD   
310D4 – GDCD  10D3 – GDCD  
410D3 – GDCD12A3 – GDCD 12A8 – GDCD  
5 10D4 – GDCD   10D7 – SHTT
  Buổi chiều    
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 12A8 – GDCD    
2 12A9 – GDCD12A12 – GDCD   
       
  Giáo viênNguyễn Thị Hiên   
  Có tác dụng từ ngày 30/01/2023  
  Buổi sáng    
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 10D2 – GDCD  11D5 – GDCD12A4 – GDCD
2 11D9 – GDCD 11D1 – GDCD11D2 – GDCD11A4 – GDCD
3 12A10 – GDCD 11A3 – GDCD10D2 – GDCD 
4   10D2 – GDCD  
5 11A6 – GDCD 12A13 – GDCD  
  Buổi chiều    
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1    12A13 – GDCD 
2    12A10 – GDCD 
       
  Giáo viênNguyễn Khắc Hưng   
  Có tác dụng từ ngày 30/01/2023  
  Buổi sáng    
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
112A7 – SHTT12A8 – Địa lý   12A8 – Địa lý
211D4 – Địa lý11D3 – Địa lý 12A1 – Địa lý 12A1 – Địa lý
3   11A5 – Địa lý 12A7 – Địa lý
412A9 – Địa lý11A6 – Địa lý 12A7 – Địa lý  
5   12A9 – Địa lý  
  Buổi chiều    
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1  12A9 – Địa lý   
2  12A8 – Địa lý   
       
  Giáo viênLê Ngọc Hạnh   
  Có tác dụng từ ngày 30/01/2023  
  Buổi sáng    
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 10D3 – Địa lý10D2 – Địa lý  10D3 – Địa lý
2  10D1 – Địa lý  12A11 – Địa lý
3 12A4 – Địa lý  12A3 – Địa lý 
4 12A10 – Địa lý 12A10 – Địa lý12A11 – Địa lý12A3 – Địa lý
5 10D1 – Địa lý 10D2 – Địa lý 12A4 – Địa lý
  Buổi chiều    
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 12A11 – Địa lý    
2 12A10 – Địa lý    
       
  Giáo viênTrịnh Thị Mai   
  Có tác dụng từ ngày 30/01/2023  
  Buổi sáng    
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 11D8 – Địa lý10D4 – Địa lý10D5 – Địa lý10D2 – GDĐP 
212A5 – Địa lý10D5 – Địa lý12A6 – Địa lý12A6 – Địa lý10D4 – Địa lý 
311D7 – Địa lý10A4 – GDĐP 10D4 – Địa lý10A6 – GDĐP 
410D5 – Địa lý10A5 – GDĐP 12A5 – Địa lý11D9 – Địa lý 
510D3 – GDĐP     
  Buổi chiều    
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1      
2   12A5 – Địa lý  
       
  Giáo viênLê Thị Huyền Đ   
  Có tác dụng từ ngày 30/01/2023  
  Buổi sáng    
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
111D2 – SHTT11A1 – Địa lý   11D2 – Địa lý
2 12A12 – Địa lý 12A13 – Địa lý 12A2 – Địa lý
312A13 – Địa lý  11D1 – Địa lý 12A12 – Địa lý
4 12A2 – Địa lý   11A2 – Địa lý
5      
  Buổi chiều    
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1     12A13 – Địa lý
2     12A12 – Địa lý
       
  Giáo viênVũ Thị Hải   
  Có tác dụng từ ngày 30/01/2023  
  Buổi sáng    
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1      
2 11D6 – Địa lý 12A15 – Địa lý10D6 – Địa lý10D7 – Địa lý
310D6 – Địa lý11A3 – Địa lý 12A14 – Địa lý11A4 – Địa lý10D8 – Địa lý
410D7 – Địa lý12A15 – Địa lý 10D6 – Địa lý10D7 – Địa lý10D8 – Địa lý
5 12A14 – Địa lý 10D8 – Địa lý 11D5 – Địa lý
  Buổi chiều    
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1    12A15 – Địa lý 
2    12A14 – Địa lý 
       
  Giáo viênLê Thị Hải Ngọc   
  Có tác dụng từ ngày 30/01/2023  
  Buổi sáng    
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 12A1 – Lịch sử12A8 – Lịch sử10D2 – Lịch sử 10D5 – Lịch sử
210D5 – Lịch sử12A15 – Lịch sử10A7 – Lịch sử10D3 – Lịch sử 10A6 – Lịch sử
3 10D3 – Lịch sử 12A10 – Lịch sử  
410D1 – Lịch sử10D2 – Lịch sử 10A6 – Lịch sử 10A7 – Lịch sử
510D1 – Lịch sử     
  Buổi chiều    
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1   12A10 – Lịch sử 12A8 – Lịch sử
2     12A15 – Lịch sử
       
  Giáo viênNguyễn Bá Chấn   
  Có tác dụng từ ngày 30/01/2023  
  Buổi sáng    
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 10A3 – Lịch sử 11D7 – Lịch sử11D8 – Lịch sử11D5 – Lịch sử
2 12A4 – Lịch sử  11D9 – Lịch sử11D4 – Lịch sử
3   10A8 – Lịch sử12A2 – Lịch sử 
4 10A8 – Lịch sử 12A6 – Lịch sử11A3 – Lịch sử10A3 – Lịch sử
5 11D6 – Lịch sử 11A6 – Lịch sử 12A7 – Lịch sử
  Buổi chiều    
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1      
2      
       
  Giáo viênHồ Thị Hiền Lương   
  Có tác dụng từ ngày 30/01/2023  
  Buổi sáng    
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 10D8 – Lịch sử10D6 – Lịch sử   
210A5 – Lịch sử10A5 – Lịch sử10D4 – Lịch sử  12A9 – Lịch sử
310D7 – Lịch sử11A2 – Lịch sử 10D6 – Lịch sử  
411A1 – Lịch sử  10D7 – Lịch sử 12A5 – Lịch sử
510D8 – Lịch sử12A11 – Lịch sử 10D4 – Lịch sử 11A4 – Lịch sử
  Buổi chiều    
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1     12A9 – Lịch sử
2   12A11 – Lịch sử 12A5 – Lịch sử
       
  Giáo viênNguyễn Thị Hằng   
  Có tác dụng từ ngày 30/01/2023  
  Buổi sáng    
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 12A12 – Lịch sử 12A13 – Lịch sử12A3 – Lịch sử 
2   10A1 – Lịch sử12A14 – Lịch sử 
3 11D3 – Lịch sử  11A5 – Lịch sử 
4 10A4 – Lịch sử 10A2 – Lịch sử 10A1 – Lịch sử
5 10A4 – Lịch sử 11D1 – Lịch sử10A2 – Lịch sử11D2 – Lịch sử
  Buổi chiều    
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 12A13 – Lịch sử   12A12 – Lịch sử
2 12A14 – Lịch sử    
       
  Giáo viênHà Thị Thu Hương   
  Có tác dụng từ ngày 30/01/2023  
  Buổi sáng    
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 12A7 – Ngoại ngữ11A1 – Ngoại ngữ 11D2 – Ngoại ngữ 
211A5 – Ngoại ngữ12A7 – Ngoại ngữ11A5 – Ngoại ngữ 11A1 – Ngoại ngữ 
311D2 – Ngoại ngữ  12A1 – Ngoại ngữ12A1 – Ngoại ngữ 
412A7 – Ngoại ngữ11A1 – Ngoại ngữ 11A5 – Ngoại ngữ12A1 – Ngoại ngữ 
5   11D2 – Ngoại ngữ  
  Buổi chiều    
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 11D2 – Ngoại ngữ11D2 – Ngoại ngữ 12A7 – Ngoại ngữ12A1 – Ngoại ngữ
2 12A7 – Ngoại ngữ11A5 – Ngoại ngữ 11A1 – Ngoại ngữ11A5 – Ngoại ngữ
       
  Giáo viênMai Thị Vân Anh   
  Có tác dụng từ ngày 30/01/2023  
  Buổi sáng    
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
112A9 – SHTT  12A9 – Ngoại ngữ10A6 – Ngoại ngữ 
2   12A9 – Ngoại ngữ 10A1 – Ngoại ngữ
310A6 – Ngoại ngữ  10A1 – Ngoại ngữ12A8 – Ngoại ngữ 
410A6 – Ngoại ngữ   10A1 – Ngoại ngữ12A9 – Ngoại ngữ
5   12A8 – Ngoại ngữ 12A8 – Ngoại ngữ
  Buổi chiều    
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1  12A8 – Ngoại ngữ 12A8 – Ngoại ngữ10A6 – Ngoại ngữ
2 10A6 – Ngoại ngữ12A9 – Ngoại ngữ 12A9 – Ngoại ngữ10A1 – Ngoại ngữ
       
  Giáo viênNguyễn Thúy Phượng   
  Có tác dụng từ ngày 30/01/2023  
  Buổi sáng    
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
110D4 – SHTT10D4 – Ngoại ngữ  10D3 – Ngoại ngữ 
210D2 – Ngoại ngữ10D4 – Ngoại ngữ  10D3 – Ngoại ngữ 
310D2 – Ngoại ngữ   10D4 – Ngoại ngữ11D1 – Ngoại ngữ
4 10D3 – Ngoại ngữ  10D2 – Ngoại ngữ11D1 – Ngoại ngữ
5 11D1 – Ngoại ngữ   10D4 – SHTT
  Buổi chiều    
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 10D2 – Ngoại ngữ10D3 – Ngoại ngữ 11D1 – Ngoại ngữ10D3 – Ngoại ngữ
2 11D1 – Ngoại ngữ10D4 – Ngoại ngữ 10D4 – Ngoại ngữ10D2 – Ngoại ngữ
       
  Giáo viênLê Thị Xuân   
  Có tác dụng từ ngày 30/01/2023  
  Buổi sáng    
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
112A6 – SHTT  10A4 – Ngoại ngữ 10A7 – Ngoại ngữ
2      
312A6 – Ngoại ngữ  10A7 – Ngoại ngữ10A7 – Ngoại ngữ12A15 – Ngoại ngữ
412A6 – Ngoại ngữ  12A15 – Ngoại ngữ10A4 – Ngoại ngữ12A15 – Ngoại ngữ
5   12A6 – Ngoại ngữ10A4 – Ngoại ngữ 
  Buổi chiều    
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 12A6 – Ngoại ngữ 12A6 – Ngoại ngữ 12A15 – Ngoại ngữ
2 10A7 – Ngoại ngữ10A7 – Ngoại ngữ12A15 – Ngoại ngữ 10A4 – Ngoại ngữ
       
  Giáo viênNguyễn Thị Hà   
  Có tác dụng từ ngày 30/01/2023  
  Buổi sáng    
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 11A2 – Ngoại ngữ 12A5 – Ngoại ngữ11A6 – Ngoại ngữ12A11 – Ngoại ngữ
2 11A2 – Ngoại ngữ  11A6 – Ngoại ngữ 
312A5 – Ngoại ngữ12A3 – Ngoại ngữ 12A11 – Ngoại ngữ 12A3 – Ngoại ngữ
412A5 – Ngoại ngữ12A11 – Ngoại ngữ 11A2 – Ngoại ngữ12A3 – Ngoại ngữ11A6 – Ngoại ngữ
5      
  Buổi chiều    
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 12A5 – Ngoại ngữ11A6 – Ngoại ngữ 11A6 – Ngoại ngữ12A11 – Ngoại ngữ
2 12A11 – Ngoại ngữ11A2 – Ngoại ngữ 12A5 – Ngoại ngữ12A3 – Ngoại ngữ
       
  Giáo viênNguyễn Thị Minh   
  Có tác dụng từ ngày 30/01/2023  
  Buổi sáng    
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1      
2      
3      
4      
5      
  Buổi chiều    
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1      
2      
       
  Giáo viênPhạm Thị Xuân   
  Có tác dụng từ ngày 30/01/2023  
  Buổi sáng    
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
111D4 – SHTT   10D5 – Ngoại ngữ 
211D5 – Ngoại ngữ     
310D5 – Ngoại ngữ11D4 – Ngoại ngữ 11D4 – Ngoại ngữ11D5 – Ngoại ngữ 
411D9 – Ngoại ngữ11D4 – Ngoại ngữ 11D9 – Ngoại ngữ11D5 – Ngoại ngữ 
5 10D5 – Ngoại ngữ 11D9 – Ngoại ngữ  
  Buổi chiều    
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 11D5 – Ngoại ngữ10D5 – Ngoại ngữ 11D4 – Ngoại ngữ11D5 – Ngoại ngữ
2 11D9 – Ngoại ngữ11D4 – Ngoại ngữ 10D5 – Ngoại ngữ11D9 – Ngoại ngữ
       
  Giáo viênNguyễn Thị Nguyệt   
  Có tác dụng từ ngày 30/01/2023  
  Buổi sáng    
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
110D8 – SHTT 11D7 – Ngoại ngữ  11D7 – Ngoại ngữ
210D8 – Ngoại ngữ11A4 – Ngoại ngữ11D7 – Ngoại ngữ  10D8 – Ngoại ngữ
310D8 – Ngoại ngữ11D8 – Ngoại ngữ   11D8 – Ngoại ngữ
411A4 – Ngoại ngữ11D8 – Ngoại ngữ    
5 11A4 – Ngoại ngữ   10D8 – SHTT
  Buổi chiều    
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 10D8 – Ngoại ngữ10D8 – Ngoại ngữ 11D8 – Ngoại ngữ 
2 11D8 – Ngoại ngữ11D7 – Ngoại ngữ 11D7 – Ngoại ngữ11A4 – Ngoại ngữ
       
  Giáo viênNguyễn Thị Hồng   
  Có tác dụng từ ngày 30/01/2023  
  Buổi sáng    
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1      
2      
3      
4      
5      
  Buổi chiều    
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1      
2      
       
  Giáo viênNguyễn Thị Hường   
  Có tác dụng từ ngày 30/01/2023  
  Buổi sáng    
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 10D7 – Ngoại ngữ 11D3 – Ngoại ngữ 11A3 – Ngoại ngữ
2    11D3 – Ngoại ngữ11A3 – Ngoại ngữ
310A3 – Ngoại ngữ11D6 – Ngoại ngữ 10A3 – Ngoại ngữ11A3 – Ngoại ngữ10D7 – Ngoại ngữ
411D3 – Ngoại ngữ11D6 – Ngoại ngữ 10A3 – Ngoại ngữ11D6 – Ngoại ngữ 
5   10D7 – Ngoại ngữ  
  Buổi chiều    
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 11D3 – Ngoại ngữ11D6 – Ngoại ngữ11D6 – Ngoại ngữ 10A3 – Ngoại ngữ
2 10D7 – Ngoại ngữ10D7 – Ngoại ngữ 11D3 – Ngoại ngữ11A3 – Ngoại ngữ
       
  Giáo viênHoàng Thị Huệ   
  Có tác dụng từ ngày 30/01/2023  
  Buổi sáng    
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 10A5 – Ngoại ngữ10A8 – Ngoại ngữ 10D6 – Ngoại ngữ 
2 12A14 – Ngoại ngữ10D6 – Ngoại ngữ12A14 – Ngoại ngữ  
312A12 – Ngoại ngữ10A8 – Ngoại ngữ  10A8 – Ngoại ngữ12A2 – Ngoại ngữ
412A2 – Ngoại ngữ  10A5 – Ngoại ngữ12A14 – Ngoại ngữ12A2 – Ngoại ngữ
510D6 – Ngoại ngữ12A12 – Ngoại ngữ 12A12 – Ngoại ngữ10A5 – Ngoại ngữ 
  Buổi chiều    
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 10D6 – Ngoại ngữ12A2 – Ngoại ngữ12A14 – Ngoại ngữ10A5 – Ngoại ngữ10D6 – Ngoại ngữ
2 12A12 – Ngoại ngữ10A8 – Ngoại ngữ12A12 – Ngoại ngữ10A8 – Ngoại ngữ12A14 – Ngoại ngữ
       
  Giáo viênLê Thị Huyền A   
  Có tác dụng từ ngày 30/01/2023  
  Buổi sáng    
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1   12A10 – Ngoại ngữ12A4 – Ngoại ngữ10A2 – Ngoại ngữ
2 10D1 – Ngoại ngữ 12A10 – Ngoại ngữ12A4 – Ngoại ngữ 
3 10D1 – Ngoại ngữ 12A13 – Ngoại ngữ10A2 – Ngoại ngữ10D1 – Ngoại ngữ
4    10A2 – Ngoại ngữ12A13 – Ngoại ngữ
5 12A13 – Ngoại ngữ 12A4 – Ngoại ngữ 12A10 – Ngoại ngữ
  Buổi chiều    
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 10D1 – Ngoại ngữ12A10 – Ngoại ngữ12A13 – Ngoại ngữ10D1 – Ngoại ngữ 
2 12A13 – Ngoại ngữ12A4 – Ngoại ngữ12A10 – Ngoại ngữ10A2 – Ngoại ngữ 
       
  Giáo viênNguyễn Thị Tuấn Anh   
  Có tác dụng từ ngày 30/01/2023  
  Buổi sáng    
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 11D2 – Ngữ Văn11D4 – Ngữ Văn12A1 – Ngữ Văn  
2 11D2 – Ngữ Văn11D4 – Ngữ Văn11D2 – Ngữ Văn11D4 – Ngữ Văn 
3 12A1 – Ngữ Văn12A9 – Ngữ Văn 12A9 – Ngữ Văn 
4  12A1 – Ngữ Văn 12A9 – Ngữ Văn 
5      
  Buổi chiều    
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 12A9 – Ngữ Văn11D4 – Ngữ Văn 11D2 – Ngữ Văn 
2 11D4 – Ngữ Văn11D2 – Ngữ Văn   
       
  Giáo viênDoãn Thanh Hương   
  Có tác dụng từ ngày 30/01/2023  
  Buổi sáng    
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
110D1 – SHTT10D1 – Ngữ Văn  11D7 – Ngữ Văn10D1 – Ngữ Văn
2 10D6 – Ngữ Văn  11D7 – Ngữ Văn10D1 – Ngữ Văn
310D1 – Ngữ Văn   10D6 – Ngữ Văn10D6 – Ngữ Văn
410D6 – Ngữ Văn11D7 – Ngữ Văn    
5     10D1 – SHTT
  Buổi chiều    
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 11D7 – Ngữ Văn11D7 – Ngữ Văn 10D6 – Ngữ Văn 
2 10D6 – Ngữ Văn10D1 – Ngữ Văn 10D1 – Ngữ Văn 
       
  Giáo viênĐàm Thị Hảo   
  Có tác dụng từ ngày 30/01/2023  
  Buổi sáng    
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
111D1 – SHTT 11D5 – Ngữ Văn   
2 11D5 – Ngữ Văn10D7 – Ngữ Văn  11D5 – Ngữ Văn
311D1 – Ngữ Văn     
411D1 – Ngữ Văn10D7 – Ngữ Văn   10D7 – Ngữ Văn
5 10D7 – Ngữ Văn   11D1 – Ngữ Văn
  Buổi chiều    
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 11D1 – Ngữ Văn10D7 – Ngữ Văn 10D7 – Ngữ Văn 
2 11D5 – Ngữ Văn11D1 – Ngữ Văn 11D5 – Ngữ Văn 
       
  Giáo viênLê Thị Minh   
  Có tác dụng từ ngày 30/01/2023  
  Buổi sáng    
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
110D3 – SHTT   12A2 – Ngữ Văn12A2 – Ngữ Văn
210D3 – Ngữ Văn   12A2 – Ngữ Văn12A10 – Ngữ Văn
310D3 – Ngữ Văn   10D3 – Ngữ Văn10D3 – Ngữ Văn
412A10 – Ngữ Văn   12A10 – Ngữ Văn 
5     10D3 – SHTT
  Buổi chiều    
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 12A10 – Ngữ Văn   12A10 – Ngữ Văn
2 10D3 – Ngữ Văn   10D3 – Ngữ Văn
       
  Giáo viênLê Thị Lý   
  Có tác dụng từ ngày 30/01/2023  
  Buổi sáng    
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 10A2 – Ngữ Văn11D6 – Ngữ Văn   
211A2 – Ngữ Văn10A2 – Ngữ Văn    
3  10A2 – Ngữ Văn 10A4 – Ngữ Văn 
411D6 – Ngữ Văn10A7 – Ngữ Văn10A4 – Ngữ Văn 10A7 – Ngữ Văn11D6 – Ngữ Văn
510A4 – Ngữ Văn11A2 – Ngữ Văn  10A7 – Ngữ Văn11A2 – Ngữ Văn
  Buổi chiều    
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 11D6 – Ngữ Văn    
2   11D6 – Ngữ Văn  
       
  Giáo viênTrần Ngọc Minh   
  Có tác dụng từ ngày 30/01/2023  
  Buổi sáng    
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 11A3 – Ngữ Văn 11D9 – Ngữ Văn11A3 – Ngữ Văn 
212A7 – Ngữ Văn10A6 – Ngữ Văn 10A6 – Ngữ Văn10A6 – Ngữ Văn 
312A7 – Ngữ Văn10D8 – Ngữ Văn11A3 – Ngữ Văn   
410D8 – Ngữ Văn 11D9 – Ngữ Văn 12A7 – Ngữ Văn 
5 11D9 – Ngữ Văn10D8 – Ngữ Văn 10D8 – Ngữ Văn 
  Buổi chiều    
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 11D9 – Ngữ Văn  11D9 – Ngữ Văn12A7 – Ngữ Văn
2 10D8 – Ngữ Văn 12A7 – Ngữ Văn10D8 – Ngữ Văn 
       
  Giáo viênMai Thị Nga   
  Có tác dụng từ ngày 30/01/2023  
  Buổi sáng    
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
112A8 – SHTT  12A8 – Ngữ Văn 12A14 – Ngữ Văn
212A14 – Ngữ Văn  11D8 – Ngữ Văn 12A8 – Ngữ Văn
312A14 – Ngữ Văn     
412A8 – Ngữ Văn    11D8 – Ngữ Văn
5     11D8 – Ngữ Văn
  Buổi chiều    
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 12A14 – Ngữ Văn12A14 – Ngữ Văn   
2 12A8 – Ngữ Văn11D8 – Ngữ Văn 11D8 – Ngữ Văn 
       
  Giáo viênLê Thị Ngọc   
  Có tác dụng từ ngày 30/01/2023  
  Buổi sáng    
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
110D2 – SHTT    12A15 – Ngữ Văn
212A15 – Ngữ Văn 12A15 – Ngữ Văn  10D2 – Ngữ Văn
3  10D2 – Ngữ Văn 12A6 – Ngữ Văn12A6 – Ngữ Văn
4  10D2 – Ngữ Văn 12A6 – Ngữ Văn 
5    10D2 – Ngữ Văn10D2 – SHTT
  Buổi chiều    
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1  10D2 – Ngữ Văn12A15 – Ngữ Văn 10D2 – Ngữ Văn
2  12A15 – Ngữ Văn12A6 – Ngữ Văn 12A6 – Ngữ Văn
       
  Giáo viênHà Thị Thu Hiền   
  Có tác dụng từ ngày 30/01/2023  
  Buổi sáng    
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
112A11 – SHTT12A13 – Ngữ Văn12A3 – Ngữ Văn11A5 – Ngữ Văn11A5 – Ngữ Văn 
212A3 – Ngữ Văn12A11 – Ngữ Văn12A13 – Ngữ Văn11A5 – Ngữ Văn12A3 – Ngữ Văn 
3 12A11 – Ngữ Văn    
4  12A11 – Ngữ Văn 12A13 – Ngữ Văn 
5      
  Buổi chiều    
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1  12A11 – Ngữ Văn 12A11 – Ngữ Văn 
2  12A13 – Ngữ Văn 12A13 – Ngữ Văn 
       
  Giáo viênNguyễn Hồng Quân   
  Có tác dụng từ ngày 30/01/2023  
  Buổi sáng    
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1   10D4 – Ngữ Văn  
2   10D4 – Ngữ Văn  
3 10D4 – Ngữ Văn    
4 10D4 – Ngữ Văn    
5      
  Buổi chiều    
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 10D4 – Ngữ Văn10D4 – Ngữ Văn   
2      
       
  Giáo viênVũ Minh Thanh   
  Có tác dụng từ ngày 30/01/2023  
  Buổi sáng    
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 11A6 – Ngữ Văn10A5 – Ngữ Văn10A3 – Ngữ Văn11A4 – Ngữ Văn 
2 11A6 – Ngữ Văn10A5 – Ngữ Văn11A4 – Ngữ Văn11A4 – Ngữ Văn 
3 10A3 – Ngữ Văn  10A5 – Ngữ Văn 
4  11A6 – Ngữ Văn 10A8 – GDĐP 
5 10D8 – GDĐP10A3 – Ngữ Văn   
  Buổi chiều    
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1      
2      
       
  Giáo viênHoàng Thị Lan   
  Có tác dụng từ ngày 30/01/2023  
  Buổi sáng    
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
112A12 – SHTT 12A12 – Ngữ Văn 12A12 – Ngữ Văn 
2  12A4 – Ngữ Văn 12A12 – Ngữ Văn 
312A4 – Ngữ Văn10A1 – Ngữ Văn12A4 – Ngữ Văn 12A5 – Ngữ Văn 
4 10A1 – Ngữ Văn10A1 – Ngữ Văn 12A5 – Ngữ Văn 
5 12A5 – Ngữ Văn    
  Buổi chiều    
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1  12A12 – Ngữ Văn 12A5 – Ngữ Văn 
2  12A5 – Ngữ Văn 12A12 – Ngữ Văn 
       
  Giáo viênPhạm Thị  Thúy   
  Có tác dụng từ ngày 30/01/2023  
  Buổi sáng    
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1  10D5 – Ngữ Văn11A1 – Ngữ Văn10A8 – Ngữ Văn11A1 – Ngữ Văn
2  11D3 – Ngữ Văn10D5 – Ngữ Văn10A8 – Ngữ Văn11A1 – Ngữ Văn
3  10A8 – Ngữ Văn 10D5 – Ngữ Văn 
4    11D3 – Ngữ Văn10D5 – Ngữ Văn
5     11D3 – Ngữ Văn
  Buổi chiều    
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 10D5 – Ngữ Văn  10D5 – Ngữ Văn 
2 11D3 – Ngữ Văn11D3 – Ngữ Văn   
       
  Giáo viênTrần Văn Hòa   
  Có tác dụng từ ngày 30/01/2023  
  Buổi sáng    
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 12A3 – Thể dục12A4 – Thể dục   
2 12A5 – Thể dục12A2 – Thể dục 12A5 – Thể dục 
3  12A1 – Thể dục 12A4 – Thể dục 
4 12A1 – Thể dục12A3 – Thể dục 12A2 – Thể dục 
5      
       
  Giáo viênLê Sỹ Hưng   
  Có tác dụng từ ngày 30/01/2023  
  Buổi sáng    
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 10A4 – Thể dục10A2 – Thể dục 10A7 – Thể dục10A5 – Thể dục
2 10A8 – Thể dục10A8 – Thể dục 10A3 – Thể dục10A2 – Thể dục
3 10A7 – Thể dục  10A1 – Thể dục10A4 – Thể dục
4  10A3 – Thể dục 10A6 – Thể dục10A6 – Thể dục
5 10A5 – Thể dục10A1 – Thể dục   
       
  Giáo viênNguyễn Bá Thìn   
  Có tác dụng từ ngày 30/01/2023  
  Buổi sáng    
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1  11A2 – Thể dục11D6 – Thể dục11A1 – Thể dục11D8 – Thể dục
2     11D7 – Thể dục
3 11A4 – Thể dục11D6 – Thể dục11D8 – Thể dục 11A5 – Thể dục
4 11A2 – Thể dục11A4 – Thể dục11A3 – Thể dục11D7 – Thể dục11A1 – Thể dục
5 11A3 – Thể dục 11A5 – Thể dục  
       
  Giáo viênMai Văn Thông   
  Có tác dụng từ ngày 30/01/2023  
  Buổi sáng    
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 12A14 – Thể dục    
2 12A13 – Thể dục   12A15 – Thể dục
3     12A14 – Thể dục
4   12A13 – Thể dục  
5   12A15 – Thể dục  
       
  Giáo viênTrần Ngọc Đăng   
  Có tác dụng từ ngày 30/01/2023  
  Buổi sáng    
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 10D5 – Thể dục  11D9 – Thể dục10D8 – Thể dục
2   10D8 – Thể dục10D7 – Thể dục 
3 10D7 – Thể dục10D4 – Thể dục10D2 – Thể dục 10D5 – Thể dục
4 10D1 – Thể dục10D3 – Thể dục 10D6 – Thể dục10D4 – Thể dục
5 10D2 – Thể dục10D1 – Thể dục10D6 – Thể dục10D3 – Thể dục11D9 – Thể dục
       
  Giáo viênĐỗ Thị Hường   
  Có tác dụng từ ngày 30/01/2023  
  Buổi sáng    
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
111D5 – SHTT11D1 – Thể dục11D1 – Thể dục  11A6 – Thể dục
2 11D4 – Thể dục11D5 – Thể dục  11D3 – Thể dục
3  11A6 – Thể dục 11D3 – Thể dục 
4 11D5 – Thể dục11D4 – Thể dục 11D2 – Thể dục11D2 – Thể dục
5      
       
  Giáo viênPhùng Văn Thiết   
  Có tác dụng từ ngày 30/01/2023  
  Buổi sáng    
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 12A9 – Thể dục  12A9 – Thể dục12A10 – Thể dục
2    12A11 – Thể dục 
3 12A7 – Thể dục 12A6 – Thể dục12A7 – Thể dục12A11 – Thể dục
4 12A8 – Thể dục 12A12 – Thể dục12A8 – Thể dục12A12 – Thể dục
5 12A6 – Thể dục 12A10 – Thể dục  
       
  Giáo viênPhạm Thị Tâm   
  Có tác dụng từ ngày 30/01/2023  
  Buổi sáng    
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 10A7 – GDQP10A6 – GDQP11D2 – GDQP  
2  10A2 – GDQP10A4 – GDQP  
3 10A5 – GDQP 11D9 – GDQP11D6 – GDQP10A3 – GDQP
4 11D3 – GDQP  11D4 – GDQP11D5 – GDQP
5 11D8 – GDQP 10A8 – GDQP10A1 – GDQP11D7 – GDQP
       
  Giáo viênĐỗ Hoàng Hà   
  Có tác dụng từ ngày 30/01/2023  
  Buổi sáng    
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1  12A10 – GDQP11A4 – GDQP12A13 – GDQP12A12 – GDQP
2  12A8 – GDQP 11A5 – GDQP 
3  12A7 – GDQP11A6 – GDQP11D1 – GDQP11A1 – GDQP
4  11A3 – GDQP12A9 – GDQP11A2 – GDQP12A14 – GDQP
5   12A11 – GDQP 12A15 – GDQP
       
  Giáo viênLê Trọng Tuấn   
  Có tác dụng từ ngày 30/01/2023  
  Buổi sáng    
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1  10D8 – GDQP   
2 12A2 – GDQP 12A5 – GDQP12A6 – GDQP 
3 10D2 – GDQP10D5 – GDQP10D1 – GDQP  
4  10D6 – GDQP12A3 – GDQP10D3 – GDQP 
5 12A4 – GDQP10D4 – GDQP12A1 – GDQP10D7 – GDQP 
       
  Giáo viênNguyễn Thị Kim 1   
  Có tác dụng từ ngày 30/01/2023  
  Buổi sáng    
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 11A4 – TCĐ10A1 – TCĐ11D4 – TCĐ10D1 – TCĐ12A13 – TCĐ
212A9 – TCĐ10D7 – TCĐ  12A7 – TCĐ11A2 – TCĐ
312A15 – TCĐ 12A11 – TCĐ10A5 – TCĐ11D2 – TCĐ12A5 – TCĐ
412A3 – TCĐ10D5 – TCĐ10A7 – TCĐ11D6 – TCĐ 12A1 – TCĐ
5 10D3 – TCĐ 11D8 – TCĐ10A3 – TCĐ11A6 – TCĐ
       
  Giáo viênNguyễn Thị Kim 2   
  Có tác dụng từ ngày 30/01/2023  
  Buổi sáng    
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 12A10 – TCĐ11A5 – TCĐ10D6 – TCĐ10D8 – TCĐ11D3 – TCĐ
210A4 – TCĐ11A3 – TCĐ11D1 – TCĐ 10A2 – TCĐ12A4 – TCĐ
311D9 – TCĐ 12A12 – TCĐ11D7 – TCĐ11A1 – TCĐ10D2 – TCĐ
410A8 – TCĐ12A6 – TCĐ12A2 – TCĐ  12A8 – TCĐ
5 11D5 – TCĐ 10A6 – TCĐ10D4 – TCĐ12A14 – TCĐ

Bình luận facebook